Hlubočky - 7107_013_01_03952 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hlubočky

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7107_013_01_03952
  Kód obce 502146
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3689
  Hlubočky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0013.01 Hlubočky 03952 39527
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlubočky leží severovýchodně od města Olomouc v poměrně úzkém údolí řeky Bystřičky s velmi svažitými úbočími. Údolím prochází železniční trať Olomouc – Krnov a komunikace II/443 Olomouc – Opava. Obec je asi 6 km dlouhá a dělí se na tři části. Území slouží i k rekreačním účelům.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 272-300 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 200 2 225 2 250 2 332 2 335 2 354 2 374
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 2 400 2 425 2 450 2 532 2 535 2 554 2 574
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 750 1 830 1 910 1 772 1 775 1 788 1 802
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Hlubočky je vybudován veřejný vodovod, který je částečně v majetku VHS Olomouc a.s. Provoz vodovodu zajišťuje Středomoravská Vodárenská a.s. Vodovod byl postaven v letech 1980 – 98 a v současné době je na něj napojeno asi 70 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Ze zemního VDJ Radíkov 2 x 250 m3 (428,00 – 424,50) je voda dopravována řadem DN 300 délky 1 900 m do VDJ Posluchov 2 x 2 000 m3 (394,50 – 389,00). Z tohoto VDJ je voda přivedena řadem DN 200 délky 700 m do P.K. Hlubočky 100 m3 (352,00 – 348,50). Odtud je pak zásobována sama obec řadem DN 200. Za řekou Bystřicí se tento řad rozděluje směrem na Hlubočky – Ves a Hlubočky – Dukla. Rozvodná vodovodní síť zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu, a je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 200.
   V lokalitě Hlubočky – Dukla byli obyvatelé vodou zásobováni ze zdroje podniku Morávia. Jednalo se o dvě studny o vydatnosti 6,0 l/s, ze kterých byla lokality napojena pomocí AT stanice. V jihovýchodní části je vybudován zemní VDJ Moravia 400 m3 (339,10 – 334,60). Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z PE a litiny v profilech DN 80 – 200.
   Lokalitu Hlubočky – Dukla, která byla napojena pouze na zdroj závodu Moravia je nyní zásobena ze SV Olomouc.
   Malá část rodinné zástavby v části Hlubočky – Dukla je vodou zásobena ze zdroje u Nepřívazského potoka + AT stanice. Rozvodná síť je z litiny DN 80.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 2 600 m
   délka vodovodní sítě – Hlubočky - Ves 4 920 m
   délka vodovodní sítě – Hlubočky – Dukla 3 450 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Hlubočky pitnou vodou napojením na SV Olomouc je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě DN 80 – 100 v celkové délce asi 1 200 m dle návrhu ÚP. Na ul. ČSA bude prodloužen stávající vodovodní řad o cca 300 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hlubočky není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu pro navrhovanou zástavbu dle ÚP je závislé na stavební připravenosti navrhované zástavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci Hlubočky je součástí SV Olomouc. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Hlubočky je v době krizové situace na první dva dny 22,7m3/d. Na další dny je to 68,17 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 850 3 925 4 000 2 380 2 383 2 401 2 420
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro – Hlubočky – Mariánské Údolí

   Významní producenti odpadních vod
   odpadní vody od obyvatelstva
   MORA – MORAVIA, a.s.
   BCC – Brno City Center, a.s.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Hlubočky je vybudovaná jednotná kanalizace v lokalitách Mariánské Údolí a Hlubočky - Ves, převážně splašková kanalizace je v lokalitě Hlubočky – Dukla.
   Kmenový sběrač propojuje Mariánské Údolí, Hlubočky – Ves a Hlubočky – Dukla a je ukončen na mechanicko-biologické ČOV umístěné jižně od obce pod prům. závodem MORA na pravém břehu Bystřičky. Část kanalizace a ČOV jsou ve vlastnictví VHS Olomouc a.s. Stoková síť v Hlubočkách – Dukle je v majetku obce. ČS splaškových vod v Mariánském Údolí, umístěná na levé straně st. silnice při výjezdu od V. Bystřice provozuje obec.
   Podél nádraží a za vlečkou závodu Moravia jsou stoky, které odvodňují tento prostor. Tato kanalizace patří Moravii, případně ČD. Kanalizace byla budována postupně z ŽB, betonových, kameninových a PVC trub od r. 1950 až do současnosti. Profily jsou DN 300-1000, v ulici Nádražní je ŽB štítovaná stoka 1680/1530.
   Mechanicko-biologická ČOV s úplnou stabilizací kalu byla uvedena do provozu v r. 1976 a kompletně zrekonstruována v roce 2008 (kapacita 2506 m3/den). Odtok je zaústěn do řeky Bystřice. Vyprodukovaný kal je odvodňován na kalových polích a je odvážen na skládku.
   Stávající kanalizace má na kmenové stoce „A“ kapacitně nevyhovující úseky v délce 536 m, na sběrači „A I“ – 145 m, na stoce „AIa“ – 50 m a na stce „DIV“ – 100 m. Některé úseky jsou netěsné a nabírají balastní vody (jedná se především o kmenovou stoku „A“ v horním úseku). Značný přítok balastních vod je tak z povodí odvodňovaného sběračem „AI“. Uložení potrubí je typové, na trasách jsou zřízeny revizní šachty, uliční vpusti jsou osazeny na přípojkách. Na trase je vybudováno 5 odlehčovacích komor s vyústěním do Bystřice.
   Podnik Moravia má splaškové vody zaústěné do veřejné kanalizace, dešťové vody jsou odváděny přímo do řeky. MARO Kroměříž má vybudovány septiky. Nádražní budova má vlastní ČOV.
   Údaje o kanalizaci – Hlubočky + Mariánské Údolí
   délka kanalizační sítě - jednotná 13 380 m
   délka kanalizační sítě – splašková 743 m
   počet přípojek 1 290 ks
   % napojení 94

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V následujících letech je nutné provést rekonstrukci kapacitně nevyhovujících úseků stok na kmenové stoce „A“, stoce „AIa“, „DIV“, „DVa“ a odlehčovací stoce 05A v délce 843 m a dále rekonstrukci horní části kmenové stoky „A“ z důvodů netěsnosti a tím k pronikání velkého množství balastních vod na ČOV. Celková délka nutné rekonstrukce stok přesahuje 1 800 m.
   Na ul. ČSA bude prodloužena stávající stoka o cca 300 m. Dále je plánovaná výstavba kanlizace v ul. Podlesí v délce cca 920 m.

   Časový harmonogram
   Prodloužení kanalizace předpoklad do roku 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  960,0 3 000,0 3 960,0

  Mapa