Charváty - 7107_017_01_05071 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Charváty

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7107_017_01_05071
  Kód obce 568872
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0017.01 Charváty 05071 50717
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Charváty a její místní části, které na sebe zástavbou přímo navazují se nachází jižně od města Olomouc ve vzdálenosti cca 7 km. Západním okrajem zástavby prochází st. silnice II/435 Olomouc – Tovačov. Východně ve směru sever – jih protéká řeka Morava.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 206-228 m n.m.
   Sídlo leží v pásmu CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 310 325 340 402 417 432 447
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 310 325 340 402 417 432 447
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   305 313 320 378 392 406 420
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Charváty je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Středomoravská Vodárenská a.s. Byl postaven již v letech 1949 – 1953 a v současné době je na něj napojeno asi 94 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub n. M., zásobujícího rovněž sídla Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy, Drahlov, Čertoryje, Věrovany, Nenakonice a Rakodavy.
   Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s. Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem lPE DN 150 do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Tento VDJ je řídícím vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje výše zmíněná sídla v jednom tlakovém pásmu.
   Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad litina DN 80 – 200 délky 2 665 m zásobující obec Charváty. Na tento přivaděč přímo navazuje rozvodná vodovodní síť, která je zhotovena z litiny v profilech DN 60 – 100.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 2 665 m
   délka vodovodní sítě 1 650 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Charváty pitnou vodou napojením na SV Dub nad Moravou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V řešeném období se v obci Charváty a místních částech Čertoryje a Drahlov předpokládá rekonstrukce vodovodních řadů v délce cca 200 m a rozšíření vodovdní sítě v lokalitách, kde vodovod chybí dle ÚP v délce cca 2000 m.
   Předpokládá se s napojením dalšího vodního zdroje ke skupinovému vodovodu. Jedná se o stávající vrt HV-201 o vydanosti 5 l/s, který nebyl dosud využíván k zásobování vodou. Vrt je napojen do stávající úpravny vody v Nenakonicích.
   V dlouhodobějším výhledu je uvažováno s možností dotace SV Dub nad Moravou ze skupinového vodovodu Olomouc, popřípadě s jeho úplným přepojením. V rámci Vodovodu Pomoraví bude vybudován přívodní řad DN 200 (napojený na stávající přivaděč DN 300 před VDJ Tabulový vrch) pro obce Blatec a Kožušany – Tážaly. Řad DN 200 bude výhledově protažen až do stávajícího zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00).

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se využitím stávajícho vrtu vybudovaného v 80. letech, který je napojen na úpravnu vody v Nenakonicích.

   Časový harmonogram
   Rozšíření a rekonstrukce vodovodní sítě se předpokládá do roku 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v obci Charváty je součástí skupinového vodovodu Dub nad Moravou, který má jedno prameniště Nenakovice. V případě, znehodnocení prameniště Nenakonice budou obyvatelé zásobeni z individuálních zdrojů vody .
   Skupinový vodovod Dub nad Moravou bude možné výhledově připojit na skupinový vodovod Olomouc . Kdy přiváděcí řad z Olomouce do obce Blatec se již připravuje.
   V případě napojení na SV Olomouc se výrazně zvýší spolehlivost dodávky vody v rámci SV Dub nad Moravou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   250 275 300 338 350 363 375
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Charváty je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena na mechanicko-biologické ČOV (1000 EO) – majetek obce, umístěné východně od Drahlova na pravém břehu Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1997. Odlehčení dešťových vod je do řeky Moravy.
   Kanalizace byla budována v letech 1925, 1955, 1994-96 a je v majetku a ve správě obce. Je z betonových trub DN 300-600, novější kanalizace je z PVC trub DN 300-400 a je v dobrém technickém stavu. V r. 1996 byla pod obcí vybudována ČS s výtlakem na ČOV. Délka výtlaku DN 150 je cca 900 m.
   ZD Dub, stř. Charváty - ŽV má vybudovány jímky na vyvážení, ostatní objekty jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě DN 300-600 3 100 m
   délka výtlaku 900 m
   ČOV (680 EO) 169 m3/den
   počet přípojek 106 ks
   % napojení 84

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je stav kanalizace v obci Charváty a místní části Drahlov a Čertoryje, která byla vybudována v rámci „Akce Z“ v 50. a 60. letech 20. století nedostatečný z hlediska těsnosti a poruchovosti. Kanalizace je těžko identifikovatelná, mnohdy chybí kanalizační šachty, které se vyskytují i po 150 m. Kanalizační šachty, které zbyly jsou v havarijním stavu.V budoucnu se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace, stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Bude vybudována nová páteřní síť kanalizace, která bude přivádět splaškové vody do ČOV. V rámci obce Charváty bude využit stávající výtlak k ČOV. V rámci obce Drahlov a Čertoryje bude nutné vybudovat kompletní novou TI oddílné kanalizace s tím, že by byla zachována stávající kanalizace pro dešťové vody. Oddílná kanalizace by byla vybudována jako gravitační v celém rozsahu mimo stávající výtlak Drahlov -> ČOV.
   V rámci vybudování oddílné kanalizace se uvažuje s odkanalizováním i územních rezerv dle ÚP.
   Stávající ČOV bude intenzifikována, kapacita ČOV bude zvýšena ze stávajících 680 EO na 1280 EO. ČOV bude vybavena dostatečně dimenzovanou dešťovou zdrží pro zachycení a vyčištění objemu mezního deště.

   Časový harmonogram
   Vybudování oddílné splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV se předpokládá do roku 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 080,0 14 080,0

  Mapa