Drahlov - 7107_017_03_05070 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Charváty

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7107_017_03_05070
  Kód obce 568872
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0017.03 Drahlov 05070 50709
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídla Čertoryje a Drahlov jsou místními částmi obce Charváty, zástavba těchto lokalit na sebe přímo navazuje. Drahlov se nachází jižně od okresního města ve vzdálenosti cca 8 km. Západně od zástavby prochází st. silnice II/435 Olomouc – Tovačov. Východně ve směru sever – jih protéká řeka Morava.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 208-237 m n.m.
   Sídlo leží v pásmu CHOPAV

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 263 267 270 277 292 299 306
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 263 267 270 277 292 299 306
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   243 254 265 249 263 269 275
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Drahlov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Středomoravská Vodárenská a.s. Byl postaven již v letech 1949 – 1953 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub n. M., zásobujícího rovněž sídla Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy, Charváty, Čertoryje, Věrovany, Nenakonice a Rakodavy.
   Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s. Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem lPE DN 150 délky 4 596 m do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Tento VDJ je řídícím vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje výše zmíněná sídla v jednom tlakovém pásmu.
   Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad litina DN 100 – 200 zásobující obec Charváty. Na tento přivaděč je rovněž napojeno sídlo Drahlov. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny v profilech DN 60 – 100.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 4 596 m
   délka vodovodní sítě 1 100 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Drahlov pitnou vodou napojením na SV Dub nad Moravou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V řešeném období se v obci Charváty a místních částech Čertoryje a Drahlov předpokládá rekonstrukce vodovodních řadů v délce cca 200 m a rozšíření vodovdní sítě v lokalitách, kde vodovod chybí dle ÚP v délce cca 2000 m.
   Předpokládá se s napojením dalšího vodního zdroje ke skupinovému vodovodu. Jedná se o stávající vrt HV-201 o vydanosti 5 l/s, který nebyl dosud využíván k zásobování vodou. Vrt je napojen do stávající úpravny vody v Nenakonicích.
   V dlouhodobějším výhledu je uvažováno s možností dotace SV Dub nad Moravou ze skupinového vodovodu Olomouc, popřípadě s jeho úplným přepojením. V rámci Vodovodu Pomoraví bude vybudován přívodní řad DN 200 (napojený na stávající přivaděč DN 300 před VDJ Tabulový vrch) pro obce Blatec a Kožušany – Tážaly. Řad DN 200 bude výhledově protažen až do stávajícího zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Celková délka nového přívodního řadu DN 200 Blatec – VDJ Drahlov bude asi 2 600 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se využitím stávajícho vrtu vybudovaného v 80. letech, který je napojen na úpravnu vody v Nenakonicích.

   Časový harmonogram
   Rozšíření a rekonstrukce vodovodní sítě se předpokládá do roku 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v lokalitě Drahlov je součástí skupinového vodovodu Dub nad Moravou, který má jedno prameniště Nenakovice. V případě, znehodnocení prameniště Nenakonice budou obyvatelé zásobeni z individuálních zdrojů vody .
   Skupinový vodovod Dub nad Moravou bude možné výhledově připojit na skupinový vodovod Olomouc . Kdy přiváděcí řad z Olomouce do obce Blatec se již připravuje.
   V případě napojení na SV Olomouc se výrazně zvýší spolehlivost dodávky vody v rámci SV Dub nad Moravou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   220 230 240 180 220 250 265
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Drahlov je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena na mechanicko-biologické ČOV. Kanalizace byla budována v letech 1925, 1955, 1997 a je v majetku a ve správě obce. Je z betonových trub DN 300-1 000 a je v celkem dobrém technickém stavu.
   ČOV je umístěna východně od Drahlova na pravém břehu Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1996, dimenzována je pro 1 000 EO (v současné době je v provozována jen 1/2).
   ZD Dub, stř. Drahlov - ŽV má vybudovány jímky na vyvážení, ostatní objekty jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
   Údaje o kanalizaci
   délka kanalizační sítě 2 200 m
   počet přípojek 45 ks
   délka přípojek 400 m
   % napojení 65

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je stav kanalizace v obci Charváty a místní části Drahlov a Čertoryje, která byla vybudována v rámci „Akce Z“ v 50. a 60. letech 20. století nedostatečný z hlediska těsnosti a poruchovosti. Kanalizace je těžko identifikovatelná, mnohdy chybí kanalizační šachty, které se vyskytují i po 150 m. Kanalizační šachty, které zbyly jsou v havarijním stavu.V budoucnu se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace, stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Bude vybudována nová páteřní síť kanalizace, která bude přivádět splaškové vody do ČOV. V rámci obce Charváty bude využit stávající výtlak k ČOV. V rámci obce Drahlov a Čertoryje bude nutné vybudovat kompletní novou TI oddílné kanalizace s tím, že by byla zachována stávající kanalizace pro dešťové vody. Oddílná kanalizace by byla vybudována jako gravitační v celém rozsahu mimo stávající výtlak Drahlov -> ČOV.
   V rámci vybudování oddílné kanalizace se uvažuje s odkanalizováním i územních rezerv dle ÚP.
   Stávající ČOV bude intenzifikována, kapacita ČOV bude zvýšena ze stávajících 680 EO na 1280 EO. ČOV bude vybavena dostatečně dimenzovanou dešťovou zdrží pro zachycení a vyčištění objemu mezního deště.

   Časový harmonogram
   Vybudování oddílné splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV se předpokládá do roku 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 080,0 14 080,0

  Mapa