Krčmaň - 7107_019_01_07433 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Krčmaň

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7107_019_01_07433
  Kód obce 552437
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0019.01 Krčmaň 07433 74331
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krčmaň se rozkládá v mírně zvlněném terénu při silnici I/55 Olomouc – Přerov jihovýchodně od okresního města ve vzdálenosti cca 8 km. Řešeným územím protéká říčka Loučka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 215-240 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 450 440 430 465 457 456 454
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 450 440 430 465 457 456 454
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   312 312 312 279 274 273 271
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Krčmaň je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a provozuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven v letech 1996 – 98 a v současné době je na něj napojeno asi 60 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – přivaděč H - DN 300 napojený v Olomouci, který dopravuje vodu pro obce Grygov a Krčmaň. Na tento přivaděč je napojen přívodní řad DN 150 celkové délky 2 900 m, na který navazuje rozvodná vodovodní síť zhotovená z materiálu PVC v profilech DN 80 – 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z řídícího vodojemu Droždín 4 x 5 000 m3 (292,90 – 277,90).
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 2 900 m
   délka vodovodní sítě 2 850 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Krčmaň pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. Výhledově se počítá s rozšířením vodovodní sítě v celkové délce asi 250 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Krčmaň není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Termíny výstavby jsou odvislé od projekční připravenosti uvažované lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Olomouc. V případě přerušení dodávky vody z Olomouce budou obyvatelé zásobeni z individuálních zdrojů – domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Krčmaň v době krizové situace je na první dva dny 2,25 m3/d. Na další dny je to 6,75 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 320 419 411 410 408
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci byla v roce 2011 byla vybudovaná splašková kanalizace zakončená mechanicko-biologickou ČOV (550 EO). Délka kanlizace činí 4,8 km.
   Dále je v  obci Krčmaň vybudovaná dešťová kanalizace, která je v 7 místech vyústěná do potoka Loučka. Kanalizace byla budována postupně v letech 1950 – 1986 z betonových i ŽB trub DN 300 – 1 000, v celkové délce cca 2 100 m a je v majetku a ve správě obce. Na jednotlivých stokách jsou osazeny revizní šachty, soutokové šachty i uliční vpusti. Některé úseky jsou však mělce uloženy.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  628,0 0,0 628,0

  Mapa