Liboš - 7107_021_01_08327 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Liboš

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7107_021_01_08327
  Kód obce 569003
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0021.01 Liboš 08327 83275
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liboš se nachází severozápadně od okresního města a severovýchodně od Štepánova, na jehož zástavbu navazuje zástavba v obci Liboš. Recipientem je meliorační příkop, potok Říčí a řeka Oskava.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 221-224 m n.m. Jihovýchodně od obce probíhá hranice PHO 2 vnější Štěpánov a Mor. Huzová. Území obce leží v pásmu CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 566 568 570 639 653 668 682
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 566 568 570 639 653 668 682
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 270 540 575 588 601 614
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Liboš je vybudovaný vodovod. Vodovod byl dokončen v roce 2000. Zdrojem vody je prameniště Štěpánov – Moravská Huzová, odkud je voda odebírána jednak pro SV Olomouc (ÚV Černovír) řadem DN 500, a jednak pro město Šternberk řadem DN 300.
   Na výtlačný řad DN 300 do je napojen přívodní vodovodní řad Liboš DN 150 délky 1697 m, ze kterého je napojena přes rozvodnou vodovodní síť obce Liboš i rozvodná vodovodní síť obce Štěpánov. Vodovodní síť je provedena z materiálu PVC v profilech DN 80 – 100 v celkové délce 3 359 m.
   Z rozvodných vodovodních řadů v obci Štěpánov je provedeno odbočení vodovodu s napojení rozvodné vodovodní sítě pro místní část Krnov z materiálu PVC v profilech DN 80- 100 v celkové délce 1 288 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Od 1.8.2017 bude pitná voda odebírána z rozvodné sítě I. tlakového pásma města Šternberka a akumulována v nově vybudovaném věžového vodojemu umístěného v k.ú. Moravská Huzová. Odebíraná voda bude měřena ve vodoměrné šachtě na konci ul. Olomoucká. Tlak vody v potrubí bude redukován na požadovanou úroveň redukčním ventilem.
   Stávajícím výtlačným řadem DN 300, který bude plnit funkci přiváděcího řadu bude přitékat pitná voda výhledově do nového věžového vodojemu VDJ Štěpánov, situovaného při jižním okraji m.č. Moravská Huzová, na parcele č. 397/2 – k.ú. Moravská Huzová, jejímž vlastníkem je Město Šternberk.
   SV Štěpánov nemá v současnosti zajištěnu akumulaci pitné vody. Věžový vodojem bude mít funkci vyrovnávat rozdíly mezi přítokem a odběrem vody, udržovat reservu pro případ přerušení dodávky vody a el. energie, poskytnout vodu pro požární účely, udržovat požadovaný tlak ve vodovodní síti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Luboš se nepředpokládá žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v obci je zdrojově (od 1.8.2017) napojen na skupinový vodovod Šternberk. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni z individuálních zdrojů vody a to domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Liboš je v době krizové situace na první dva dny 2 830 m3/d. Na další dny je to 8,4 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 575 588 601 614
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Liboš a m.č. Krnov je vybudován hlavní kanalizační řad tlakové kanalizace, včetně přípojek k nemovitostem . Kanalizace je zaústěna do stokové sítě obce Štěpánov a odvádí odapdní vody na ČOV Štěpánov. Délka tlakové kanalizace v Liboši je 3 257 m, v m.č. Krnov je 2 126 m.
   V místní části Krnov je tlaková kanalizace napojena přím na kanalizaci obce Štěpánov.
   Dále je v obci vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku a ve správě obce a ústí do Oskavy, případně do potoka Říčí.. Kanalizace byla budována v letech 1960-80 z betonových trub DN 300-600. Je v celkem dobrém technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Sávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa