Boňkov - 7101_015_02_11117 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olšovec

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7101_015_02_11117
  Kód obce 552844
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0015.02 Boňkov 11117 111171
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Boňkov se nachází cca 2 km od obce Olšovec a jde o obec téměř bez občanské vybavenosti a vybudované infrastruktury. V obci lze nalézt mimo stávajících chalup i řadu rekreačních chat. Občané obce využívají občanské vybavenosti obce Olšovec, popř. města Hranic.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 28 30 34 36 37 39
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 25 28 30 34 36 37 39
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec nemá vodovod, současných 25 obyvatel je napojeno na své studny. Vlastníci nemovitostí vybudovali s finančním přispěním obce Olšovec v posledních 7 letech nové vrtané studny, které jsou zkolaudované a je v nich kvalitní pitná voda.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec pro malý počet obyvatel neuvažuje o výstavbě vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Boňkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, není ani projekční zpracování.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě dalšího poklesu kvality vody ve studních, případně jejich znehodnocení by bylo nutno obyvatele obce zásobovat náhradním způsobem a to buď přistavením cisterny s pitnou vodou, nebo zásobením balenou vodou. Pro krizovou situaci je plánováno pro první dva dny 5 l/ osobu/den a dále pro další dny 15 l / osobu/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Zástavba obce je velice řídká. V obci není vybudována žádná kanalizace, dešťové odpadní vody odtékají přímo do potoka, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace. DČOV po r. 2018

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa