Lutín - 7107_024_01_08912 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lutín

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7107_024_01_08912
  Kód obce 503657
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0024.01 Lutín 08912 89125
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lutín leží v rovinatém terénu v bezprostřední blízkosti lesnatého masivu Velkého Kosíře. Zástavbou prochází komunikace II/570 Olomouc – Slatinice. Sídlem Třebčín vede žel. trať Příkazy – Třebčín – Prostějov. Recipientem je potok Deštná a řeka Blata.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 216-225 m n.m.
   Obec leží v pásmu CHOPAV a východně a jižně od obce probíhá hranice PHO 2 Olšany.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 597 2 574 2 550 2 513 2 493 2 463 2 432
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 597 2 574 2 550 2 513 2 493 2 463 2 432
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 233 2 267 2 300 2 136 2 119 2 094 2 067
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Lutín je vybudován věřejný vodovod, který je částečně v majetku obce a částečně v majetku podniku Sigma Lutín a.s., a v současné době je na něj napojeno asi 85 % obyvatel. Vodovod provozuje a spravuje společnost Sigma služby s.r.o.
   Původním zdrojem vody pro obec byly studny z roku asi 1920 o vydatnosti cca 20,0 l/s + VDJ 1 000 m3 přímo v areálu podniku Sigma. Z tohoto areálu vedl vodovod pro zástavbu ve východní části Lutína. V roce 1985 byl vybudován nový zdroj Trávníky o vydatnosti 20,0 l/s + ČS s výtlačným řadem DN 200 délky 1 530 m do zemního VDJ Lutín 2 x 1 000 m3 (271,50 – 266,35) a přívodní řad DN 400 délky 2 100 do obce. Tento zdroj nebyl zpočátku využíván a byl uveden do provozu až v roce 1998. V současné době je pro zásobování pitnou vodou využíván pouze zdroj Trávníky, zdroje v areálu Sigmy a.s. jsou využívány pro provozní účely (pouze malá část obyvatel v západní části obce je napojena z těchto zdrojů).
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálů ocel, litina, PVC a PE v profilech DN 80 – 250.
   ZD Senice na Hané, stř. Lutín mělo vlastní zdroj vody z roku 1960 - studnu o vydatnosti 3,9 l/s, která se nacházela ve východní části obce Lutín. Tento zdroj původně zásoboval pouze ZD a později byl rozšířen i do části obce Slatinice. V součastnosti je tento zdroj využívan částečně obcí Slatinice. Systém byl propojen s vodovodním systémem Lutína připojovacím řadem DN 100 dl. 1200 m a osazením AT stanice
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 3 630 m
   délka vodovodní sítě 4 950 m
   počet přípojek 340 ks
   % napojení 85

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou ze zdroje Trávníky zůstane zachováno i do budoucna. Nejstarší úseky rozvodné vodovodní sítě bude nutné postupně rekonstruovat. V západní části obce, kde ještě není vybudován veřejný vodovod se výhledově počítá s rozšířením vodovodní sítě DN 80 – 100 v celkové délce asi 2 150 m. Ve výhledu je navržen přívodní řad ze skupinového vodovodu Olomouc do vodojemu Stráž na Prostějovsku. Přívodní řad povede v těsné blízkosti obce a bude možné se na něj napojit. Napojení by přineslo zvýšení spolehlivosti dodávky kvalitní pitné vody do obce Lutín.
   Současný způsob hygienického zabezpečení vody z vodního zdroje Trávníky je nevyhovující a proto bude provedena modernizace vodojemu Skály a úpravny vody Trávníky.
   Náklady: 18 000 000 Kč

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Lutín není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu : do 2025

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovodní systém, který není součástí žádného skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.
   Minimální množství vody pro obec Lutín je v době krizového zásobování na první dva dny 16.1 m3/d. Na další dny je to 48,3 m3/d

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 455 2 478 2 500 2 387 2 368 2 340 2 310
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Lutín je vybudován kombinovaný systém odvádění odpadních vod na mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizaci i ČOV jsou majetkem obce.
   Jednotná kanalizace odvádí dešťové a splaškové vody ze střední části obce, část areálu Sigmy a z nového a starého sídliště. Nová kanalizace má dvojí odlehčení do Deštného potoka. Přímo v areálu ČOV je třetí odlehčovací objekt.
   Oddílná kanalizace je vybudovaná na starém sídlišti. Splaškové vody jsou odváděny kanalizací vedoucí ze Sigmy do ČOV. Dešťové vody odtékají do stávající jednotné kanalizace nového sídliště.
   Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z ulic „U mlýnku do Deštného potoka.
   Kanalizace se budovala postupně od r. 1930 po současnost z trub ŽB, betonových, kameninových a PVC profilů DN 300 – 1 000. Na východním okraji obce je čerpací stanice, které čerpá splaškové vody ze starého sídliště a z níže položené zástavby do sběrače „A“. Technický stav kanalizace je převážně dobrý.
   V r. 1995 byla provedena přeložka potoka Deštná mimo zastavěnou část obce.
   Na ČOV jsou odváděny odpadní vody z obce Lutín, místní části Třebčín a z areálu Sigmy a z odborného učiliště. V roce 2004 byly na ČOV napojena výtlakem obec Hněvotín a místní část Slatinic - Lípy.
   Původní ČOV z r. 1960 umístěna východně od obce, byla v r. 1981 nahrazena novou, jejíž ukončení bylo v r. 1992 (snížení energetické náročnosti). V roce 2007 byla mechanicko-biologická ČOV s technologií Sigmy Hranice a kapacitou 15 000 EO intenzifikována na 6200 EO.
   Odtok z ČOV je zaústěn do příkopu ústícího do Blaty. Vyprodukovaný kal je odvodňován na kalových polích a odvážen na skládku.
   Údaje o kanalizaci
   délka kanalizační sítě DN 300 - 1000 12 308 m
   ČOV (stávající) (6 200 EO) 1 440 m3/den
   počet přípojek 833 ks
   % napojení 95

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lutín je dobudována kompletní kanalizační síť. V návrhovém období se její další rozšíření nepředpokládá.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18 000,0 0,0 18 000,0

  Mapa