Třebčín - 7107_024_02_16936 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lutín

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7107_024_02_16936
  Kód obce 503657
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0024.02 Třebčín 16936 169366
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Třebčín leží v rovinatém terénu v bezprostřední blízkosti lesnatého masivu Velkého Kosíře. Zástavbou prochází komunikace III.tř. Slatinky – Třebčín - Lutín. Sídlem vede žel. trať Příkazy – Třebčín – Prostějov. Recipientem je potok Deštná.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 229-246 m n.m.
   Část sídla leží v pásmu CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 622 611 600 693 696 711 726
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 622 611 600 693 696 711 726
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   510 525 540 589 592 604 617
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Třebčín je vybudován veřejný vodovod. Celkem je na vodovod napojeno asi 85 % obyvatel.
   Zdrojem vody je vodovodní sítˇobce Lutín, která byla napojena novým přivaděčem s AT stanicí v roce 2012. Rozvodná vodovodní síť (z roku 1994) je zhotovena materiálu PVC v profilech DN 100 – 150 (celková délka 1 280 m). Rozvodná síť byla v roce 2000 rozšířena v celkové délce 1 040 m (PVC DN 80 – 100).
   Původní věžový VDJ a zdroje vody o kapacitě 0,5 l/s a 3,0 l/s, jsou v současné době mimo provoz.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V celé obci vybudován veřejný vodovod a s dalším rozšiřováním vodovodu se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Třebčín není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Během řešeného období se nepředpokládá další rozšiřování vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Třebčín je vybudován vodovodní systém s valutním zdrojem vody. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 450 570 631 633 647 661
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části Třebčín je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 800, odpadní vody jsou vedeny kmenovou stokou na kanalizační síť obce Lutín – likvidace na ČOV Lutín (1440 m3/den).
   Jednotná kanalizace je v majetku a správě obce.
   V části Třebčína je vybudovaná splašková kanalizace z betonových trub DN 200-300. Tato kanalizace je ve vlastnictví VHS Olomouc a.s.
   ZD Senice, stř. Třebčín má jímky na vyvážení.
   Na ČOV Lutín jsou odváděny odpadní vody z obce Lutín, místní části Třebčín a z areálu Sigmy a z odborného učiliště. V roce 2004 byly na ČOV napojena výtlakem obec Hněvotín a místní část Slatinic - Lípy.
   Údaje o kanalizaci
   délka kanalizační sítě v majetku VHS DN 200-300 538 m
   délka kanalizační sítě v majetku obce DN 300 – 800 4 300 m
   kmenová stoka do Lutína DN 500 1 500 m
   počet přípojek 127 ks
   % napojení 91

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Třebčín je dobudována kompletní kanalizační síť. V návrhovém období se její další rozšíření nepředpokládá.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa