Bělidla - 7107_029_02_41378 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_02_41378
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.02 Bělidla 41378 413780
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Zástavba sídla Bělidla (místní část města Olomouc) ze severovýchodu přímo navazuje na město Olomouc. Touto místní částí prochází komunikace I/46 Hodolany – Šternberk a na ni navazující komunikace III. tř. Středem zástavby protéká řeka Bystřice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 734 737 740 792 809 825 842
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 734 737 740 792 809 825 842
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 792 809 825 842
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Olomouce Bělidlech je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Bělidla jsou nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bělidly není uvažován žádný zdroj vody pro potřeby upravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Viz Olomouc

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Viz Olomouc

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 792 809 825 842
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro:
   Olomouc - Lazce
   Bělidla - Neředín
   Černovír - Nová Ulice
   Hejčín - Nové Sady
   Hodolany - Nový Svět
   Chválkovice - Pavlovičky
   Klášterní Hradisko - Povel - Řepčín

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva. Dále viz. Olomouc 7107.29.01.41383

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Území sídla Bělidla je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která odvádí odpadní vody hlavním sběračem „E“ a „F“, který je napojen do hlavního sběrače „D“ a následně pak kmenovou stokou „A“, na ÚČOV Olomouc – Nové Sady.
   Údaje o kanalizaci viz Olomouc.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Časový harmonogram
   Viz. kap. Olomouc.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa