Droždín - 7107_029_04_03263 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_04_03263
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.04 Droždín 03263 32638
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Droždín (místní část města Olomouc) je samostatné sídlo, které se nachází severovýchodně od města Olomouc ve vzdálenosti cca 5 km. Zástavbou prochází komunikace III. tř. Bystrovany – Droždín – Samotíšky a Droždín – Sv. Kopeček. Středem sídla protéká potok Adamovka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 240 - 340 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 882 891 900 1 273 1 296 1 367 1 437
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 882 891 900 1 273 1 296 1 367 1 437
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   812 818 824 1 146 1 166 1 230 1 293
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Droždín je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města Olomouc a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Byl postaven v letech 1972 - 74 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Z úpravny vody Černovír je voda dopravena do VDJ Droždín 4 x 5 000 m3 a následně výtlačným řadem DN 150 délky 305 m do zemního vodojemu Droždín I 2 x 500 m3 (310,00 – 305,00). Z tohoto VDJ je zásobena skupina obcí Samotíšky, Dolany, Tovéř a Droždín. Ze zemního VDJ Droždín 4 x 5 000 m3 je voda rovněž čerpána řadem DN 400 do VDJ Radíkov 2 x 250 m3.
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 150. Zásobování je řešeno ve dvou tlakových pásmech. Dolní tlakové pásmo je zásobeno ze zemního vodojemu Droždín 2 x 500 m3 (310,00 – 305,00), horní tlakové pásmo je napojeno z VDJ Sv. Kopeček 2 x 150 m3 (413,20 – 410,45) přes redukční šachtu.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 305 m
   délka vodovodní sítě 11 960 m
   počet přípojek 427 ks
   délka přípojek 2 800 m
   % napojení 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Droždín pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě dle ÚP v celkové délce asi 750 m.
   V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody. Při zatížení sítě předpokládaným rozvojem dochází k obrovskému stržení tlaků. Nevyhovující poměry jsou zapříčiněny především nekapacitním řadem z VDJ Droždín II. Tyto se projevují vysokou rozkolísaností tlaku, nedostatečnými tlaky ve východní části území. Řešením je Rozdělení zásobního pásma na ZP NTP Droždín a NTP Drožín II.
   Opatření spočívá ve vybudování odbočky DN 200 s vodoměrnou šachtou na řadu DN300 na ulici Pplk. Sochora a v separaci pásma uzavřením řadů na ulici Elišky Junkové, Gagarinova a Dolní Uhelná. Dále je nutná výstavba řadu DN 150, který propojí řadu na ulici Ke Stromkům v délce 90 m.
   Dále bude realizována výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch a výstavba řadu a dočerpání. Plochy v jižní části oblasti se nalézají ve stoupajícím terénu. V případě realizace připojení je nutné k zajištění požadovaného tlaku zajistit lokální dočerpání.
   Z VDJ Droždín je plánována výstavba nového vodovodního přivaděče Samotišky – Tovéř – Dolany.Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Droždím není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro navrhovanou zástavbu. Výstavba je závislá na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Viz Olomouc

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 850 1 273 1 296 1 367 1 437
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Odpadní vody z jednotné kanalizace ze Svatého Kopečka, Samotíšek a Droždína jsou přívodní stokou „K“ DN 500 - 600 vedenou po polních cestách od Droždína do Chválkovic zaústěny do stávající kanalizace ve Chválkovicích. Přívodní stoka je napojena u Domova důchodců na sběrač „E“, který vede přes Selské náměstí až po napojení do ulice Chválkovické.
   Veškeré odpadní vody jsou likvidovány na ÚČOV Olomouc.
   Údaje o kanalizaci
   délka sítě DN 300 – 500 7 685 m
   přívodní stoka do Chválkovic DN 500 – 600 2 521 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a loikvidace odpadních vod bude zachován i do budoucna. Rekonstrukce a rozvoj kanalizace na území města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa