Paršovice - 7101_017_01_11810 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Paršovice

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7101_017_01_11810
  Kód obce 516635
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0017.01 Paršovice 11810 118109
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Obec leží v nadmořské výšce 322 m a rozprostírá se na ploše 1357 ha. Obcí protéká Opatovický potok.V obci je mateřská škola, ordinace zubního lékaře, praktického lékaře, prodejna smíšeného zboží, restaurace a další občanská vybavenost.
   Obec má vybudován vodovod, plyn, kanalizaci dešťovou a od roku 2017 kanalizaci splaškovou zakončenou na vlastní obecní ČOV.. V obci je zaznamenáván růst bytové výstavby jen individuální.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 370 373 375 387 399 404 409
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 370 373 375 387 399 404 409
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   275 278 280 345 355 360 364
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem Přerov, a.s.
   Jedná se o skupinový vodovod Záhoří se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice, obsahu 1x200 m3, max. hladina 363,50 m n.m., odtud je obec Paršovice gravitačně zásobena řadem PVC 100.
   Stáří a stav vodovodu: 1975
   Materiál a profil hl. řadů: LIT DN 100 – 150, PE DN50 a DN80 a PVC DN80
   V majetku obce se nachází dve části nově vybudovaného vodvodu v lokalitách pro novou zástavbu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokality Paršovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod,který je gravitačním řadem zásobován z vodojemu Opatovice a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,0 m3/den a na další dny je to 6,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 399 404 409
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Od roku 2017 je v obci oddílná kanalizace – nová splašková kanalizace zakončená na obecní ČOV Paršovice a původní jednotná, nyní dešťová kanalizace.

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí protéká Opatovický potok.
   Splašková kanalizace a ČOV:
   Gravitační splašková kanalizace pokrývá celou zastavěnou část obce Paršovice. Celková délka veřejných uličních stok je 3 453 m v materiálovém provedení PVC SN12 DN250 a DN300.
   Splašková kanalizace je zakončená v souběžně vybudované mechanicko-biologické ČOV pro 480 EO.
   Technologicky se jedná o klasickou průtočnou čistírnu mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá z denitrifikační nádrže, dvou nitrifikačních nádrží a dvou dosazovacích nádrží. Navržená technologie ČOV umožňuje snižovat koncentraci živin na odtoku z ČOV – celkového fosforu Pc dávkováním koagulantu a celkového dusíku Nc (denitrifikace a dostatečný objem nitrifikace).
   Po rozšíření o novou biologickou linku bude na ČOV Paršovice možné likvidovat i splaškové vody z obce Rakov.
   Celková pořizovací cena splaškové kanalizace: 15,1 mil Kč
   Celková pořizovací cena ČOV: 6,3 mil Kč

   Dešťová kanalizace:
   Původní kanalizace, která po výstavbě splaškové kanalizace je využívána výhradně pouze jako dešťová, má celkovou délku 4 081 m v profilu od DN150 po DN1000, v materiálovém provedení převážně betonové trouby. Dešťová kanalizace je přes čtyři výustní objekty zaústěna do Opatovického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Likvidace dešťových a splaškových vod pro výhledovou zástavbu bude prováděna zásadně pomocí oddílné kanalizace – splaškové odpadní vody budou zaústěny do splaškové kanalizace zakončené ČOV, hospodaření s dešťovou vodou pak bude realizováno v souladu se stávající legislativou- přednostně aplikace vsaku nebo až v druhé řadě akumulací a regulovaným odtokem do dešťové kanalizace.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 21 500,0 21 500,0

  Mapa