Lošov - 7107_029_12_08687 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_12_08687
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.12 Lošov 08687 86878
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Lošov (místní část Olomouce) je samostatné sídlo nacházející se severovýchodně od města Olomouce, ve vzdálenosti cca 7 km. Zástavba je rozložena okolo komunikace III. tř. Vel. Bystřice – Lošov – Sv. Kopeček mimo žel. spoje. Sídlem protéká Lošovský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 310-358 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 560 580 600 716 736 756 775
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 560 580 600 716 736 756 775
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   513 522 530 644 662 680 698
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Lošov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města Olomouc a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven v roce 1972 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Vodovod měl původně vlastní zdroj vody studny S1 – S3 o celkové vydatnosti 2,4 l/s. Nad studnou S1 je umístěna ČS, odkud byla voda čerpána řadem PE DN 80 délky 447 m do zemního vodojemu Lošov 100 m3 (379,85 – 376,65). Z tohoto vodojemu byl pak Lošov zásoben pomocí rozvodné vodovodní sítě zhotovené z PE v profilech DN 80 – 100 v jednom tlakovém pásmu.
   Z důvodu kolísající vydatnosti stávajícího prameniště byl v roce 1999 dokončen propojovací řad PVC DN 100 délky 2 357 m mezi zemním VDJ Radíkov 2 x 250 m3 (428,00 – 424,50) a vodojemem Lošov 100 m3 (379,85 – 376,65). Vodovod se tak stal součástí skupinového vodovodu Olomouc.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 2 804 m
   délka vodovodní sítě 3 820 m
   počet přípojek 214 ks
   délka přípojek 1 600 m
   % napojení 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Lošov pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově je uvažováno s prodloužením rozvodné vodovodní sítě dle ÚP v celkové délce asi 1200 m do lokality „Na Kopaninách“.
   V oblasti je plánovaný významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není distribuční síť, resp. jediný přívodní řad z VJD Lošov dostatečně kapacitní. Navrhovaným opatřením je Rekonstrukce řadu DN 80 a DN 100 v ulici Lenhartova do DN 130, dále výstavba nových řadů v rámci rozvojových ploch.
   Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Lošov není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality. Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci Lošov je napojen na skupinový vodovod Olomouc. Jestliže dojde k dlouhodobému přerušení dodávky vody pitné vody SV bude možné obec zásobovat z původního zdroje vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   500 525 550 644 662 680 698
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Lošov je vybudovaná jednotná kanalizace z let 1976-88 ukončená na mechanicko-biologické ČOV.
   Kanalizace je provedena z betonových a ŽB trub DN 200-1000 a její technický stav odpovídá způsobu realizace (budování v akci Z). Na trase je osazen odlehčovací objekt s vyústěním do Lošovského potoka.
   ČOV typ KOMBIBLOK s dlouhodobou nízkozatěžovanou aktivací s aerobní stabilizací kalu (kapacita 1210 EO - 217 m3/den) je umístěna západně od zástavby na levém břehu Lošovského potoka. V roce 2003 byla ČOV zrekonstruována (rekonstrukci odlehčovacího objektu, mechanické části ČOV, aktivace, dosazovací nádrže, rekonstrukci vracení kalu a vybudování uskladňovací nádrže a dešťové nádrže). Vyprodukovaný kal je odvodňován na kalových polích a odvážen na skládku.
   Kanalizace i ČOV jsou v majetku města a provozuje ji MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. na základě smlouvy o provozování a smlouvy o správě a pronájmu.
   Údaje o kanalizaci délka kanalizační sítě 4 235 m
   počet přípojek 184 ks
   % napojení 90

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce a rozvoj kanalizace na území města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality.
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa