Nedvězí - 7107_029_13_10235 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_13_10235
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.13 Nedvězí 10235 102351
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nedvězí (místní část Olomouce) je samostatné sídlo nacházející se jihozápadně od okresního města ve vzdálenosti cca 3 km. Zástavba je rozložena okolo komunikace II/570 Olomouc – Nedvězí - Hněvotín mimo žel. spoje. Sídlem protéká potok Romza.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 244-253 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 362 366 370 435 460 484 509
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 362 366 370 435 460 484 509
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 230 350 435 460 484 509
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V Nedvězí je vybudován veřejný vodovod napojený na přívodní řad DN 300 pro m.č. Slavonín a Nemilany. Přívodním řadem DN 100 délky 1 900 m je voda dopravována do Nedvězí, kde navazuje rozvodná vodovodní síť zhotovená v profilech DN 80 – 100 v celkové délce 3 850 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V oblasti je plánovaný velmi významný rozvoj a tím i nárůst potřeby vody, na který není distribuční síť, resp. jediný přívodní řad dostatečně kapacitní. Dalším problémem, který v rámci řešení lokality vyvstal, je kapacitní omezení řadu DN 300, resp. DN 200 Pomoraví. Nárůst potřeb obcí na něj připojených mimo území města Olomouce i rozvoj v rámci oblasti Slavoním je velmi významný.
   Navrženým opatřením je dohledání ztrát, který byly indikovány v rámci měrné kampaně na přiváděcím řadu. Dohledání ztrát na řadu vede ke zlepšení situace, avšak je nedostatečné pro uvedený rozvoj, z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit i k dalším opatřením. V případě nárůstu odběrného množství je doporučeno přestrojení šachty.
   Rekonstrukce řadu DN 160 do potrubí odpovídající DN 205. V případě nárůstu potřeb do velikosti definované územním plánem, vykazuje přívodní řad stále vysoké ztráty, viz podélný profil sítě. V tom případě je doporučena rekonstrukce řadu do vyššího profilu v celé délce.
   Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Nedvězí není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality. Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Nedvězí není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů vody. Po vybudování veřejného vodovodu bude Nědvězí napojeno na skupinový vodovod Olomouc.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 350 0 460 484 509
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Nedvězí je vybudována nové splaškové kanalizace s výtlakem délky 2 000 m do kanalizační sítě v Olomouci – Slavoníně. Vzhledem ke konfiguraci terénu je v zástavbě další čerpací stanice. Splaškové vody z celého sídla jsou likvidovány na ÚČOV Olomouc.
   Údaje o kanalizaci
   délka sítě DN 250 – kamenina 2 383 m
   gravitač. stoka do Slavonína DN 300 – kamenina 576 m
   výtlak V1 DN 100 – PVC 1 484 m
   výtlak V2 DN 80 – PVC 126 m
   Dále je v sídle Nedvězí vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku města a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. ji spravuje a provozuje na základě smlouvy. Byla budovaná postupně od 30. let z betonových trub DN 300-800, v celkové délce cca 3 400 m. Je vyústěna do potoka Romza, který je v několika místech zatrubněn.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce a rozvoj kanalizace na území města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality.
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa