Nové Sady - 7107_029_17_41382 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_17_41382
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.17 Nové Sady 41382 413828
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Nové Sady (místní část města Olomouc) z jihu přímo navazuje na zástavbu města Olomouc. Zástavbou prochází st. silnice II/435 Olomouc – Tovačov. Na východním okraji sídla protéká řeka Morava, která odděluje m.č. Olomouce – Nový Svět.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 746 10 748 10 750 13 147 12 787 12 427 12 067
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 10 746 10 748 10 750 13 147 12 787 12 427 12 067
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 13 147 12 787 12 427 12 067
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Olomouce Nových Sadech je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Nové Sady jsou nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Nové Sady není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Viz. Olomouc

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Viz. Olomouc

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 13 147 12 787 12 427 12 067
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro:
   Olomouc - Lazce
   Bělidla - Neředín
   Černovír - Nová Ulice
   Hejčín - Nové Sady
   Hodolany - Nový Svět
   Chválkovice - Pavlovičky
   Klášterní Hradisko - Povel - Řepčín

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva. Dále viz. Olomouc 7107.29.01.41383

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Území sídla Nové Sady je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která odvádí odpadní vody kmenovou stokou „A“ a jejími přítoky, na ÚČOV Olomouc – Nové Sady.
   Údaje o kanalizaci Olomouc

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Viz. kap. Olomouc.

   Časový harmonogram
   Viz. kap. Olomouc.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa