Radíkov - 7107_029_21_13774 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_21_13774
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.21 Radíkov 13774 137740
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Radíkov (místní část Olomouce) je samostatné sídlo nacházející se severovýchodně od města Olomouce ve vzdálenosti cca 8 km. Zástavba je rozložena okolo komunikace III. tř. Olomouc – Sv. Kopeček – Radíkov mimo žel. spoje. Sídlem protéká Lošovský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 356-387 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 221 226 230 328 333 351 369
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 221 226 230 328 333 351 369
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   211 216 220 295 300 316 332
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Radíkov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města Olomouc a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven v roce 1995 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Z úpravny vody Černovír je voda dopravena do VDJ Droždín 4 x 5 000 m3. Výtlačným řadem ocel DN 400 celk. délky 4 363 m je pak voda dopravována z VDJ Droždín 4 x 5 000 m3 do zemního vodojemu Radíkov 2 x 250 m3 (428,00 – 424,50). Z tohoto vodojemu je přes přerušovací komoru 15 m3 (410,00 – 407,00) zásobováno sídlo Radíkov pomocí rozvodné vodovodní sítě zhotovené z litiny DN 80 – 100 v jednom tlakovém pásmu.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 4 363 m
   délka vodovodní sítě 2 740 m
   počet přípojek 168 ks
   délka přípojek 900 m
   % napojení 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Radíkov pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V oblasti je plánovaný rozvoj je významný především v blízkosti ulice Na Suchých Loukách.
   Rekonstrukce a rozvoj vodovodních řadů města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Radíkov Není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomoucegenerelu vodovodu Olomouc. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v sídle Radíkov je součástí skupinového vodovodu Olomouc. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 200 295 300 316 332
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Radíkov je provedena výstavba nové splaškové kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny jednotlivými stokami zaústěnými do stoky „A“, která začíná v Lošově (zaústění do stoky „AIII“) a pokračuje podél Lošovského potoka do Radíkova. Celková délka nově splaškové kanalizace DN 250 je 4 900 m.
   Veškeré splaškové vody jsou likvidovány na ČOV Lošov.
   Dále je v sídle vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku města a spravuje a provozuje ji MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. na základě smlouvy. Byla budovaná v 70. letech z betonových trub DN 200-600, v celkové délce cca 1 930 m. Jednotlivé stoky jsou vyústěny do Lošovského a do bezejmenného potoka. V intravilánu obce jsou zatrubněny betonovými a ŽB troubami DN 400-1 200 v celkové délce cca 630 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce a rozvoj kanalizace na území města Olomouce je podrobně popsána ve zpracované Koncepci vodního hospodářství města Olomouce z roku 2016.

   Časový harmonogram
   Výstavba je podmíněna rozvojem příslušných lokalit. Časový harmonogram bude ovlivněn stavební připraveností rozvojové lokality.
   Rekonstrukce bude probíhat průběžně dle navrženého plánu rekonstrukcí, který je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Časový harmonogram rekonstrukcí je závislý na ekonomických možnostech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa