Řepčín - 7107_029_22_11094 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Olomouc

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7107_029_22_11094
  Kód obce 500496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0029.22 Řepčín 11094 110949
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Řepčín (místní část města Olomouc) ze severozápadu přímo navazuje na zástavbu m.č. Olomouc - Hejčín. Prochází zde komunikace II/635 Olomouc – Hejčín - Řepčín – Litovel a žel. trať Olomouc – Horka n.M. – Příkazy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 697 699 700 1 279 1 282 1 403 1 523
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 697 699 700 1 279 1 282 1 403 1 523
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 279 1 282 1 403 1 523
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno v rámci Olomouce 7107.029.01.41383

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Olomouce Řepčíně je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Místní část Řepčín je nedělitelnou součástí města, a proto je všechen popis i údaje o vodovodní síti uváděn společně s městem Olomouc.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování této místní části města Olomouce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Další výhled je uváděn společně s městem Olomouc.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Viz . Olomouc

   Časový harmonogram
   Viz. Olomouc

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Viz Olomouc.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 279 1 282 1 403 1 523
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro:
   Olomouc - Lazce
   Bělidla - Neředín
   Černovír - Nová Ulice
   Hejčín - Nové Sady
   Hodolany - Nový Svět
   Chválkovice - Pavlovičky
   Klášterní Hradisko - Povel - Řepčín

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva. Dále viz. Olomouc 7107.29.01.41383

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Území sídla Řepčín je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí, která odvádí odpadní vody hlavním sběračem „B“, který ústí do kmenové stoky „A“, na ÚČOV Olomouc – Nové Sady.
   Údaje o kanalizaci viz Olomouc.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Viz. kap. Olomouc.

   Časový harmonogram
   Viz. kap. Olomouc.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Retenční nádrž Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa