Kocourovec - 7107_030_02_13410 - stav 1. 1. 2022

 1. Obec

  Přáslavice

  Číslo obce PRVKUK 0030
  Kód obce PRVKUK 7107_030_02_13410
  Kód obce 552411
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0030.02 Kocourovec 13410 134104
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Kocourovec se nachází východně od města Olomouc ve vzdálenosti cca 9 km. Rozprostírá se na mírně zvlněné rovině podél silnice I/35 Olomouc – Lipník n.B. Železniční spojení sídlo nemá. Recipientem je silniční příkop.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 320-328 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 75 78 80 52 50 48 46
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 75 78 80 52 50 48 46
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 49 0 48 46
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Kocourovec není dosud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní.
   Vodovod je v Kocourovci vybudován pouze pro areál Ředitelství silnic a dálnic Brno. Voda je k areálu přivedena řadem DN 100 délky 1 550 m s napojením na konci rozvodné vodovodní sítě Přáslavic.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu je navrženo zásobovat sídlo Kocourovec ze skupinového vodovodu Olomouc napojením na řad DN 100 vedoucí k areálu Ředitelství silnic a dálnic Brno. Celková délka nového vodovodu DN 80 bude 550 m.

   Aktualizace 2021

   Výhledově dojde k propojení na skupinový vodovod Olomouc prodloužením vodovodního řadu z okraje obce Přáslavice podél silnice II/437 až do osady Kocourovec, a to potrubím DN 100 o délce cca 1400 m. Na prodloužení bude navazovat nová rozvodná vodovodní síť o profilu DN 100 a délce cca 500 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Kocourovec není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Termíny výstavby jsou odvislé od projekční připravenosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Kocourovec není vybudován veřejný vodovod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   75 75 75 50 48 46 45
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Kocourovec byla v r. 1998 vybudována splašková kanalizace, ukončená na mechanicko-biologické ČOV typ Hydrotech s kapacitou 250 EO (ČOV je v majetku obce a ve správě obce Přáslavice). Odtok z ČOV je zaústěn do stávající dešťové kanalizace ústící do silničního příkopu. Kanalizace je z PVC trub DN 300 a je v majetku a správě obce.
   Areál Správy a údržby silnic má vybudovanou vlastní ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka splaškové kanalizace 400 m
   počet přípojek 25 ks
   % napojení 97

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období není uvažováno s dalším rozšířením stokové sítě. Stávající stav je vyhovující i pro následující období. Ve výhledu se předpokládá intenzifikace ČOV.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Vodovody: 6,671 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 342,0 0,0 13 342,0

  Mapa