Hynkov - 7107_031_02_13599 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Příkazy

  Číslo obce PRVKUK 0031
  Kód obce PRVKUK 7107_031_02_13599
  Kód obce 505013
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0031.02 Hynkov 13599 135992
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Hynkov se rozkládá severozápadně od okresního města ve vzdálenosti cca 10 km. Leží mimo hlavní silniční a železniční tahy. Recipientem je Mlýnský potok a potok Cholinka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 222 m n.m.
   Sídlo leží v pásmu CHOPAV a část zástavby pak v CHKO Litovelské Pomoraví.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 275 278 280 317 352 387 422
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 275 278 280 317 352 387 422
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   256 258 260 300 342 373 415
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Hynkov je vybudován veřejný vodovod z roku 1990 a v současné době je na něj napojeno asi 95 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku a správě VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Olomouc – podskupina Litovel.
   Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Dětřichov, Strukov, Žerotín a Hnojice. Na tento přivaděč je napojen přívodní řad DN 100 délky 1 980 m, který dopravuje vodu do obce Hynkov.
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu PE v profilu DN 80 - 100 a zásobuje sídlo v jednom tlakovém pásmu. Řídícím vodojemem je VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 1 980 m
   délka vodovodní sítě 4 002 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou napojením na SV Olomouc – podskupinu Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hynkov není uvažován žádny zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V sídle Hynkov je vybudován veřejný vodovod, který je zdrojově napojen na skupinový vodovod Olomouc – podskupinu Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 415
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V tomto sídle je vybudovaná dešťová kanalizace z 30. let, která je vyústěna 3 výustními objekty do příkopů, které ústí do Mlýnského potoka a v jižní části do Cholinky. V současné době je provozována jako jednotná a je v majetku obce. Stávající povrchová kanalizace je provedena z betonových trub DN 300-500, v celkové délce cca 1 500 m. Z důvodů malých spádů je často zanášena a není vhodná k odvádění splaškových vod.
   Splaškové vody z několika usedlostí jsou po individuálním předčištění, mnohdy i bez něj, odváděny touto kanalizací do recipientu. Část zástavby má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Bude dobudována kanalizační stoka, která bude přivádět odpadní vody k navrženým 2 biologickým dočišťovacím nádržím a vybudovány tyto dočišťovací nádrže včetně doprovodných objektů. Stávající potrubí DN 800 bude prodlouženo o cca 45 m a před jeho novým vyústěním do vodoteče bude vybudován dešťový oddělovač. Vyčištěné odpadní vody budou odtékat do vodoteče Koňár.
   Náklady: 6.720.000,- Kč

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po 2030 (příp. před 2030 – dle finančních možností)
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 720,0 6 720,0

  Mapa