Samotišky - 7107_032_01_14603 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Samotišky

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK 7107_032_01_14603
  Kód obce 547077
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0032.01 Samotišky 14603 146030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Samotišky leží cca 7 km severovýchodně od Olomouce a rozkládá se při křižovatce dvou cest III.tř. Olomou – SV. Kopeček a Bystrovany – Dolany. Obec je tvořena dvěma terénně rozdílnými částmi. Na západě se prostírá rovina Hornomoravského úvalu.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 250-360 m n.m.
   Západně od obce probíhá hranice pásma CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 041 1 071 1 100 1 357 1 550 1 630 1 620
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 041 1 071 1 100 1 357 1 550 1 630 1 620
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   940 970 1 000 1 221 1 395 1 467 1 458
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Samotíšky je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven v letech 1980 – 88 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Z úpravny vody Černovír je voda dopravena do VDJ Droždín 4 x 5 000 m3 a následně do vodojemu Droždín I 2 x 500 m3 (310,00 – 305,00). Z tohoto VDJ je pak zásobeno dolní tlakové pásmo Samotíšek řadem DN 150 délky 1 650 m. 
   Střední tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Samotíšky 100 m3 (361,00 – 357,00), do kterého je voda dopravována gravitačně ze zemního VDJ Sv. Kopeček 2 x 150 m3 (413,20 – 410,45). Horní tlakové pásmo je vodou zásobováno z VDJ Sv. Kopeček 2 x 150 m3. 
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovená z materiálů PVC a PE v profilech DN 80 – 150.

   Obcí Samotišky prochází vodovodní přivaděč DN250 v délce 1775 m, který slouží pro zásobování obcí Tovéř a Dolany. Tento přivaděč není propojen s RVS Samotišky. Přivaděč sestává z řadu "A" TLT DN 250, který začíná ve vodoměrně šachtě na odběrném potrubí pod VDJ Droždín II, prochází extravilánem obce Droždín, pak vchází do intravilánu obce Samotišky. Za obcí Samotišky se řad napojuje v poli na stávající přivaděč DN 200. Řad "B" TLT DN 200 délky 712 m se napojuje na stávající řad DN 200 v místní komunikaci v obci Tovéř a pokračuje v místní komunikaci přes celou obec Tovéř. V Tovéři bude napojen nově navrhovaný rozváděcí řad "B-1" DN 80 délky 205 m.   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 2 730 m
   délka vodovodní sítě 5 820 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

    

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Samotišky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.


   Aktualizace 2020

   Pro lokalitu "V Uličkách" je uvažováno s výstavbou vodovodního řadu DN 80 v délce 250 m. Protože stávající RVS neumožňuje dostatečné tlakové poměry v navrhovaném vodovodním řadu, bude součástí výstavby řadu i posilovací ČS (Q=0-4 l/s, H=35 m).

   Pro lokalitu ulice "Boreckého" je uvažováno prodloužení stávajícího vodovodního řadu "V" DN 100 v délce 43 m.

   Součástí rozvoje stávající RVS je výstavba vodovodních řadů v plochách určených územním plánem k zástavbě.

   Pro časté poruchy je uvažováno s opravou stávajícího přivaděče DN 150, délky 1650 m, který dříve sloužil také pro zásobování obcí Tovéř a Dolany. V současnosti slouží pouze pro obec Samotišky.

   Časový harmonogram:

   Výstavba vodovodního řadu včetně ČS pro lokalitu v Uličkách a výstavba vodovodního řadu v ulici Boreckého se předpokládá do r. 2022. Dále bude prodloužen vodovod v Tovéřské ulici.

   Výstavba řadů v rozvojových lokalitách závisí na finanční a projektové připravenosti zasíťování dotčených lokalit.

   Opravy stávajících vodovodů dle Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v obci Samotišky je součástí skupinového vodovodu Olomouc. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobováni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Samotišky v době krizového zásobování je na první dva dny 5,205 m3/d. Na další dny je to 15,6 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 1 000 1 221 1 395 1 467 1 458
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

   V obci je vybudována převážně dešťová kanalizace z betonových trub, která je v současné době provozována jako jednotná a jsou do ní zaústěny přepady ze septiků a odtoky z domovních čistíren odpadních vod, které jsou vybudovány u novější zástavby. Lokálně je v obci vybudována oddílná splašková kanalizace, zakončená septikem, domovní ČOV nebo čerpací stanicí bez čištění, která je převážně zaústěná do jednotné kanalizace obce.

   Stávající kanalizace je na několika místech zaústěna pod obcí do hlavních melioračních zařízení. Z jižní části obce jsou odpadní vody zaústěny do příkopu vedeného podél krajské komunikace směřující do Chválkovic. Ze střední části obce jsou odpadní vody zaústěny do hlavního melioračního zařízení (příkopu), který odvádí odpadní vody do výše zmíněného příkopu vedeného podél krajské komunikace směřující do Chválkovic. V příkopech, které jsou bez trvalého průtoku dochází k vsakování odpadních vod do podzemí.

   Páteřním tokem severní části obce je vodní tok, který pramení na Svatém Kopečku v oblasti ZOO a přes obec Samotišky je veden zatrubněním DN800, které je zároveň využíváno pro odvodnění přilehlých komunikací a také pro zaústění kanalizací z okolních ulic, přepadů ze septiků a z domovních ČOV. Na konci zástavby přechází zatrubněná vodní linie do otevřeného příkopu (HMZ), který je veden jihozápadním směrem a pod obcí Týneček viditelný tok končí a vody z tohoto toku se v údolní nivě postupně vsakují do podzemních vod. Toto vsakování se uskutečňuje v blízkosti významného vodního zdroje Černovír, který slouží pro zásobování města Olomouce pitnou vodou. Zasakování je umístěno do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně - vnitřní část.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace v r. 2024 - 2028.

   Aktualizace 2020

   Bude vybudována nová splašková kanalizace, která odvede veškeré odpadní vody pod obec na čerpací stanici na západním okraji obce. Výtlačný řad z čerpací stanice bude zaústěn do kanalizačního sběrače "K" veřejné kanalizace města Olomouce, pod obcí Droždín. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Olomouc.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.


  Aktualizace 2020

  Kanalizace:    55,2 mil. Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 55 200,0 55 200,0

  Mapa