Skrbeň - 7107_033_01_14861 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Skrbeň

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK 7107_033_01_14861
  Kód obce 552151
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0033.01 Skrbeň 14861 148610
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Řešené území leží ca 8 km severozápadně od města Olomouc. Obec má výborné napojení na dálniční síť. KÚ jižně od zástavby probíhá dálniční tah I/35 Olomouc – Hradec Králové a dále silnice II/635 propojující sídla podél tohoto dálničního tahu. Železniční spojení zajišťuje regionální trať Olomouc – Skrbeň - Kostelec na Hané. Recipientem je Skrbeňská svodnice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 221-226 m n.m.
   Část obce leží v CHOPAV a v CHKO Litovelské Pomoraví.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 050 1 075 1 100 1 184 1 281 1 337 1 392
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 050 1 075 1 100 1 184 1 281 1 337 1 392
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   877 944 1 010 1 006 1 089 1 136 1 183
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Skrbeň je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., byl postaven v letech 1992 – 1994 a v současné době je na něj napojeno asi 85 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – přivaděč DN 700 vedoucí z vodojemu Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05) do města Olomouc. Na tento přivaděč je napojen u Křelova přívodní řad DN 200, který dopravuje vodu pro skupinu obcí Horka nad Moravou, Skrbeň a Chomoutov.
   Na vodovodní síť Horky je napojen přívodní řad DN 200 celkové délky 1 550 m, na který pak navazuje rozvodná vodovodní síť obce Skrbeň. Tato síť je zhotovena z materiálu PVC v profilech DN 80 – 200, zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z řídícího VDJ Křelov.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 1 550 m
   délka vodovodní sítě 5 620 m
   počet přípojek 291 ks
   délka přípojek 2 100 m
   % napojení 85

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Skrbeň pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě dle ÚP v celkové délce asi 950 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Skrpeň není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Předpokládá se výstavba vodovodu pro zástavbu navrženou ÚP. Časový harmonogram je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci Skrpeň je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Olomouc . V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobováni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody pro obec Skrpeň v době krizového zásobování je na první dva dny 5,25 m3/d. Na další dny je to 15,75 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 700 1 160 1 255 1 310 1 364
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V letech 2009 - 2010 byla vybudována tlaková splašková kanalizace DN 40 - 150 v délce 11,640 km (včetně přiváděcího potrubí), s 318 čerpacími stanicemi u nemovitostí. Výtlak je přes čerpací stanici napojen na kanalizaci obce Horka nad Moravou (přiváděcí potrubí v délce cca 5733 m, profil De 50 a 40) a splaškové odpadní vody jsou čištěny na ČOV Horka nad Moravou.
   Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová. V letech 2014 - 2015 byla její část v délce cca 510 m rekonstruována. Betonové potrubí bylo nahrazeno sklolaminátovým v profilu DN 300-500.
   Dále je v obci dešťová kanalizace budovaná od r. 1922 až do r. 1976 a je v majetku obce. Je provedena z betonových trub DN 300-800, v celkové délce cca 4 600 m a je vhodná pouze k odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se uvažuje s rozšířením kanalizace v lokalitách výstavby RD dle ÚP.

   Časový harmonogram
   Síť veřejné kanalizace bude postupně doplňována v souladu s výstavbou v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa