Potštát - 7101_020_01_41456 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Potštát

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK 7101_020_01_41456
  Kód obce 517101
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0020.01 Potštát 41456 414565
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci Potštát se objevuje v roce 1318, tehdy byl městem. Obec se rozprostírá na ploše 4860 ha. Jde o obec s vybudovanou občanskou vybaveností, je zde škola, pošta, zdravotní středisko a další.
   Z pohledu infrastruktury je zde vybudován vodovod, plyn, ale i splašková kanalizace s napojením na ČOV. Pod obec Potštát patří další obce s malým počtem obyvatel jako je Boškov, Kovářov, Kyžlířov a Lipná. Občané těchto obcí plně využívají občanské vybavenosti obce Potštát. V obci je zaznamenáván růst individuální podnikatelské sféry.
   Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel se očekává jejich mírný nárůst.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 796 793 790 788 816 843 871
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 796 793 790 788 816 843 871
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   580 580 580 646 669 691 714
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je ve správě i majetku Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Zdrojem vody je SV Potštátsko, který je zásoben ze zdroje Lhotka (3 vrty s čerpací stanicí). Pitná voda je z UV Lhotka čerpána výtlačným řadem do čerpací stanice s akumulací u VDJ Radíkov a odtud do VDJ Středolesí. Z VDJ Středolesí vede přívodní řad do rozdělovací šachty s redukcí tlaku pro obec Boškov a dále do UV Potštát. Z UV Potštát je voda dopravována do VDJ Potštát 250 m3 a z něj zásobena obec Potštát pitnou vodou do rozvodné sítě. V případě snížení vydatnosti nebo zhoršení kvality v jímacím území Lhotka lze alternativně zásobovat obec pitnou vodou z SV Hranice, který je napájen ze systému Ostravského oblastního vodovodu.
   Z VDJ Potštát 250 m3 max. hladina 545,50 m.n.m. je přivedena voda do rozvodnou síť obce Potštát přívodního řadu PVC DN150. Rozvodná síť je řešena jako větevná z PVC DN 90 – 100 a PE DN 40 - 50. V obci je vybudováno 108 ks vodovodních přípojek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Potštát není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,0 m3/den a na další dny je to 12,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 780 800
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Potštát protékají potoky Kovářovský a bezejmenný, které se v jižní části obce zaúsťují do říčky Veličky. Celá obec leží ve vnějším PHO vodního zdroje - 2. stupně.
   V obci Potštát hospodaří zemědělské družstvo - statek (technologické vody likvidovány v zemědělství).
   Obec má vybudovánu stávající jednotnou kanalizaci, která zde byla budována v několika etapách přes třicet let (1960 - 1990) z kameninových trub DN 300 - 800. V současné době rozsah kanalizace pokrývá přibližně 60 % rozsahu obce. Voda je kanalizací svedena k pěti výustím, z nichž tři jsou vyústěny do Veličky a dvě do Kovářského potoka. Do stávající kanalizace je napojena část obyvatel přes septiky, zbytek obyvatel má jímky k vyvážení.
   V obci Potštát není vybudována souvislá kanalizační síť ani ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je navržena výstavba kanalizace + ČOV. Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 2 900 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obcí bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť. Kanalizace bude svedena na novou ČOV 1000 EO. Na novou ČOV bude napojen Potštát a místní část Kovářov.

   Kapacita ČOV: 1000 EO
   Celková délka kanalizace: 9 590 m, z toho Potštát 6 640 m DN 250, 260 m DN 80

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: Předpokládá se v průběhu řešeného období do roku 2030 dle fin. prostředků

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 64 150,0 64 150,0

  Mapa