Hostkovice - 7107_040_02_15925 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Tršice

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK 7107_040_02_15925
  Kód obce 505366
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0040.02 Hostkovice 15925 159255
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 8 km v tzv. Tršické pahorkatině. Rozkládá se podél komunikace Velký Týnec – Hostkovice – Tršice mimo dosah žel. spojů. Zástavbou neprotéká žádná význačnější vodoteč.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 266-280 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 103 104 119 121 123 125
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 101 103 104 119 121 123 125
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 119 121 123 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Hostkovice je vybudován veřejný vodovod. Vodovod obce Hostkovice je napojen přes obec Vacanovice na vodovod v obci Tršice. Délka přívodního řadu z Vacanovic do Hostkovic DN 100 délky 990 m. Rozvodná síť v Hostkovicích DN 50 - 80 a délky 850 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Tršice 500 m3 (325,00 – 320,00).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hostkovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou pro zásobování celé obce.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Hostkovice není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 112
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Hostkovice není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa