Přestavlky - 7107_040_04_15926 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Tršice

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK 7107_040_04_15926
  Kód obce 505366
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0040.04 Přestavlky 15926 159263
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 8 km v tzv. Tršické pahorkatině. Zástavbou prochází komunikace Hostkovice – Přestavlky – Suchonice, sídlo je mimo dosah žel. spojů. Recipientem je potok Loučka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 270-287 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 120 120 120 119 121 122 123
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 120 120 120 119 121 122 123
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 119 121 122 123
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Přestavlky je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen přes místní část Vacanovice na vodovod v obci Tršice. Délka přívodního řadu z Vacanovic do Přestavlk DN 100 délky 1100 m. Rozvodná síť v Přestavlkách DN 50 - 80 a délky 650 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Tršice 500 m3 (325,00 – 320,00).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna. Výhledově se předpokládá s napojením obce Suchonice.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Je možné budoucí využití stávajícího zdroje – studny pro koupaliště pro zásobování pitnou vodou.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V lokalitě Přestavlky není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 111
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Přestavlky není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V následném období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a vlastní ČOV situované jihozápadně od zástavby.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa