Velká Bystřice - 7107_042_01_17828 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Velká Bystřice

  Číslo obce PRVKUK 0042
  Kód obce PRVKUK 7107_042_01_17828
  Kód obce 505609
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0042.01 Velká Bystřice 17828 178284
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Velká Bystřice se rozkládá východně od města Olomouce ve vzdálenosti cca 4 km. Zástavbou protékají řeka Bystřice, její pravostranný přítok Lošovský potok a levostranný přítok Vrtůvka. Město leží severně od st. silnice I/35 Olomouc – Lipník n.B. na komunikaci III.tř. Olomouc – Hlubočky a prochází zde žel. trať Olomouc – Krnov.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 237-268 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 859 2 864 2 868 3 248 3 472 3 696 3 920
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 859 2 864 2 868 3 248 3 472 3 696 3 920
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 740 2 160 2 580 1 949 2 083 2 218 2 352
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Ve městě Velká Bystřice je vybudován veřejný vodovod, který je od roku 2010 v majetku VHS Olomouc, a.s., byl stavěn postupně od roku 1975 a v současné době je na něj napojeno asi 60 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Z vodojemu Droždín je voda gravitačně dopravena do zemního VDJ Velká Bystřice 250 m3 (256,30 – 251,80). Odtud je voda čerpána ČS do vodojemu Přáslavice 500 + 500 + 400 m3 (316,90 – 312,40). Z tohoto VDJ je pak město Velká Bystřice zásobováno řadem DN 200 délky 1 660 m. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny, PVC a PE v profilech DN 80 – 200, zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z VDJ Přáslavice.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 1 660 m
   délka vodovodní sítě 9 200 m
   počet přípojek 410 ks
   délka přípojek 3 700 m
   % napojení 60

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování města Velká Bystřice pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Dále bude nově postaven vodovod ve dvou lokalitách určených k nové výstavbě ve východní a jižní části města – celková délka asi 1 150 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Velká Bystřice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro navrhovanou zástavbu. Časový harmonogram je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Olomouc. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu Olomouc budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro obec Velká Bystřice na první dva dny 14,29 m3/d. Na další dny je to 42,9 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 174 2 437 2 700 2 696 2 882 3 068 3 254
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva, zemědělské družstvo, FERONA, MAKRO.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, která byla realizována postupně. Nejstarší stoky jsou z r. 1924 z monolitického betonu DN 600-1 500, další výstavba probíhala od r. 1980 po současnost a je provedena z betonových a PVC trub DN 300-1 200. Na stokové síti jsou osazeny 4 odlehčovací objekty do Bystřice a jejích přítoků.
   Kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 3 750 EO, která byla uvedena do trvalého provozu v r. 1984 a v roce 2007 intenzifikována. Mezitím prošla několika modernizacemi. Odtok z ČOV je zaústěn do řeky Bystřice. Vyprodukovaný odvodněný kal je odvážen na skládku v Mrsklesích.
   Kanalizace i ČOV jsou v majetku a správě obce.
   Splaškové vody ze ZD, FERONY a nově postaveného MAKRA jsou odváděny na obecní ČOV.
   Údaje o kanalizaci délka kanalizační sítě 19 070 m
   počet přípojek 950 ks
   % napojení 83

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající technický stav stokové sítě je dobrý. Dle potřeby budou jednotlivé části stok rekonstruovány.
   Ve výhledovém období se uvažuje s dalším rozšířením jednotné kanalizační sítě v rozvojových lokalitách a intenzifikací ČOV.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa