Velký Týnec - 7107_043_01_17978 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Velký Týnec

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK 7107_043_01_17978
  Kód obce 505650
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0043.01 Velký Týnec 17978 179787
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velký Týnec se nachází jihovýchodně od okresního města ve vzdálenosti cca 5 km, při úpatí svahů západních plošin Nízkého Jeseníku. Leží na st. silnici III. tř. Vsisko - Velký Týnec – Tršice. Recipientem je potok Týnečka a jeho přítok Beroňka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 218-238 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 616 1 624 1 632 2 542 2 631 2 750 2 690
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 616 1 624 1 632 2 542 2 631 2 750 2 690
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   330 350 1 595 1 271 1 316 1 375 1 345
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Velký Týnec je částečně vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce, byl stavěn postupně od roku 1976 a v současné době je na něj napojeno asi 50 % obyvatel.
   Prvním zdrojem vody je vrtaná studna o vydatnosti 1,20 l/s, odkud je voda čerpána řadem DN 50 délky 150 m do VDJ Velký Týnec 150 m3 (max. hl. 241,25). Z tohoto vodojemu je pak obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí z PVC DN 80 – 150 v jednom tlakovém pásmu.
   Druhým zdrojem je vrt o vydatnosti 0,4 l/s + AT stanice.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 150 m
   délka vodovodní sítě 2 050 m
   počet přípojek 417 ks (včetně Čechovic)
   % napojení 50

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Velký Týnec není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, s vlastním zdrojem vody .
   Minimální množství vody pro obec Velký Týnec je v době krizového zásobování na první dva dny 10,57 m3/d. Na další dny je to 31,7 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 450 1 475 1 500 1 842 2 000 2 200 2 300
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva, obchodní centrum Olympie.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Velký Týnec byla jednotná kanalizace budovaná postupně od r. 1933 až do současnosti. V současné době je upčednostňován oddílný systém. Na trase je osazeno devět odlehčovacích objektů s vyústěním do p. Týnečka a do p. Beroňka. Kanalizace je provedena z betonových a ŽB trub DN 300-1000. Menší rekonstrukce se provádí průběžně dle potřeby. Kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV.
   ČOV typ TRIBLOK byla uvedena do trvalého provozu v r. 1991, po napojení obchodního centra Olympie byla intenzifikována na 3 300 EO. Odtok z ČOV je vyústěn do p. Týnečka.
   Kanalizace i ČOV jsou v majetku a správě obce.
   Vepaspol Paseka – středisko V.Týnec a ZD – ŽV mají vybudovány jímky na vyvážení. Hanácký nábytek je částečně napojen na veřejnou kanalizaci a část má jímky na vyvážení (vozí se na ČOV obce).
   Údaje o kanalizaci
   délka kanalizační sítě 13 700 m
   580 přípojek
   1842 napojených obyvatel
   ČOV (3300 EO) 561 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je nutno provést rekonstrukci kanalizace převážně ve středu obce na levém břehu p. Týnečka. Celková délka rekonstruovaných stok DN 300-600 bude cca 1000m.
   Je plánovaná intenzifikace kapacity ČOV z 3300 EO na 3800 EO

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 000,0 8 000,0

  Mapa