Čechovice - 7107_043_02_01884 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Velký Týnec

  Číslo obce PRVKUK 0043
  Kód obce PRVKUK 7107_043_02_01884
  Kód obce 505650
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0043.02 Čechovice 01884 18848
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Čechovice se nachází jihovýchodně od okresního města ve vzdálenosti cca 8 km. Leží na st. silnici III. tř. Velký Týnec – Čechovice – Doloplazy. Recipientem je potok Týnečka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 238-262 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 282 282 282 411 429 447 465
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 282 282 282 411 429 447 465
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 260 266 279 291 302
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Čechovice je vybudován veřejný vodovod. Z místních zdrojů je voda čerpána do stávajícího dvoupodlažního VDJ objemu 2x150 m3 a 1x45 m3, kóta hladiny dolní nádrže 286,5 m n. m., kóta horní nádrže 290,30 m n. m. Z horní nádrže tohoto VDJ je pak v jednom talkovém pásmu vedena voda do Čechovic.
   Požární voda – požární nádrž 220 m3

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Čechovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod se zdrojem vody ve Velkém Týnci. Ve výhledu bude stávající systém zachován.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 266 279 291 302
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Čechovice je nově vybudovaná splašková kanalizace. OV jsou odvedeny na ČOV Velký Týnec. Dále je v obci dešťová kanalizace v délce cca 1,45 km, která byla budována v letech 1963-70 z betonových trub DN 300-600.
   délka splaškové kanalizace: 3,3 km
   počet přípojek: 95
   266 napojených obyvatel
   1 odlehčovací komora

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa