Bílovice - 7108_003_01_00453 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílovice-Lutotín

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7108_003_01_00453
  Kód obce 589276
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0003.01 Bílovice 00453 4537
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílovice se nachází 7 km severozápadně od Prostějova a první zmínky o obci pocházejí z roku 1307.Jedná se o malou obec s počtem cca 330 obyvateli. Obec je v těsném sousedství s obcí Lutotín se 186 obyvateli.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 327 340 352 330 345 351 358
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 327 340 352 330 345 351 358
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 100 150 297 311 316 322
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, přívodní řady jsou ve vlastnictví Sdružení obcí vodovodu Pomoraví, rozvodná síť v obci je v majetku obce a je provedena z PVC DN 90 – 100 o celkové délce 1 587 m, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o.. Zdrojem vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl. 283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda z ZČS Lutotín přívodním řadem PVC DN 150, délky 1 653 m do ZČS Bílovice, ze které je výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1 281 m dopravena voda do VDJ Bílovice 2 x 150 m3, max. hl. 306,00 m n.m. Z VDJ Bílovice je přívodním řadem PVC DN 100, délky 1 353 m přivedena voda do vodoměrné šachty Bílovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém možnosti zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období uvažuje pouze v jižní lokalitě „Za Humny“ cca 500 m DN 90..

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Bílovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření veřejného vodovodu se uvažuje cca v roce 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,7 m3/den a na další dny je to 5,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   300 300 300 297 311 316 322
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části Bílovice vybudována byla budována v roce v 60. a 70. letech jednotná kanalizace. Stoková síť je stavebně a kapacitně nevyhovující, uložena v malých hloubkách, bude nutná její celková rekonstrukce. Kanalizační síť je napojena shybkou pod řekou Romží na kanalizační síť města Kostelec na Hané . Likvidace odpadních vod na stávající ČOV Kostelec na Hané (780 m3/den).
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka sítě DN 300 – 1000 2,5 km

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudována nová splašková kanalizace, která bude ukončena čerpací stanicí. Čerpací stanice bude přečerpávat splaškové vody pod řekou Romží do stokové sítě v Kostelci na Hané. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Kostelec na Hané (8 500 EO). Stávající kanalizace bude ponechána pro odvádění dešťových vod. Stávající shybka bude zrušena a stoka bude zaústěna do řeky Romže.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: do roku 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 000,0 9 519,0 19 519,0

  Mapa