Kovářov - 7101_020_03_07149 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Potštát

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK 7101_020_03_07149
  Kód obce 517101
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0020.03 Kovářov 07149 71498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1394. Tato obyvatelstvem početně malá obec spadá pod obec Potštát, leží v jeho těsné blízkosti a občané obce využívají plně občanské vybavenosti Potštátu.
   V obci se neuvažuje s rozvojem výstavby, oblast je spíše vhodná pro turistiku a rekreaci, není zde rozvoj podnikání, který by přinášel pracovní příležitosti, očekává se setrvalý stav v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 110 110 110 116 115 115 114
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 110 110 110 116 115 115 114
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 40 80 116 115 115 114
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je ve správě i majetku Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Zdrojem vody SV Potštátsko, který je zásoben ze zdroje Lhotka (3 vrty s čerpací stanicí). Pitná voda je z UV Lhotka čerpána výtlačným řadem do čerpací stanice s akumulací u VDJ Radíkov a odtud do VDJ Středolesí. Z VDJ Středolesí vede přívodní řad do rozdělovací šachty s redukcí tlaku pro obec Boškov a dále do UV Potštát. Z UV Potštát je voda dopravována do VDJ Potštát 250 m3 a přes rozvodnou síť obce Potštát zásobena pitnou vodou místní část Kovářov. V případě snížení vydatnosti nebo zhoršení kvality v jímacím území Lhotka lze alternativně zásobovat obec pitnou vodou z SV Hranice, který je napájen ze systému Ostravského oblastního vodovodu.
   Z VDJ Potštát 250 m3 max. hladina 545,50 m.n.m. je přivedena voda do rozvodnou síť obce Kovářov přívodního řadu PVC DN220. Rozvodná síť je řešena jako zokruhovaná z PVC DN 80 – 150 a PE DN 50.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Kovářov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,55 m3/den a na další dny je to 1,65 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec leží podél Kovářovského potoka a bezprostředně navazuje na obec Potštát, jehož je součástí. Výstavba v obci je poměrně řídká. Celá obec leží ve vnějším PHO vodního zdroje - 2. stupně.
   V obci není kanalizace, dešťové vody jsou odváděny přímo do Kovářovského potoka. Obyvatelé obce odvádějí splaškové odpadní vody do jímek k vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obcí bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť. Kanalizace bude svedena na novou ČOV 1000 EO. Na novou ČOV bude napojen Potštát a místní část Kovářov.

   Kapacita ČOV: 1000 EO
   Délka kanalizace: 9 590 m, z toho Kovářov 2 692 m DN 250

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa