Repechy - 7108_005_02_00865 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bousín

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7108_005_02_00865
  Kód obce 589306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0005.02 Repechy 00865 8656
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní částí Bousína jsou Repechy, sloučeny s Bousínem od roku 1960. Tato vesnice je doložena poprvé roku 1480. V roce 1569 je ovšem zmiňována jako pustá a neobydlená. V současnosti v obci žije pouhých 15 obyvatel a očekává se stagnace až přirozený pokles v počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Bousín.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 17 15 15 15 15 14
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 19 17 15 15 15 15 14
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 16 15 15 15 15 14
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Repechy je zásobována ze SV Svazku obcí Drahanská Vrchovina. Vodovodní síť v obci Repechy tvořená rozvodnými řady PVC DN 110 a 90 je zásobována vodovodním řadem vedoucím z VDJ Niva 2 x 250 m3. Do VDJ Niva 2 x 250 m3 se voda dostává postupně z úpravny vody Boskovice – Bělá s vodojemem o objemu 400 m3 přes soustavu čerpací kaskády Svazku Drahanská vrchovina. Tato kaskáda obsahuje vodojemy s přečerpávacími stanicemi (VDJ Valchov 2 x 250 m3, VDJ Žďárová 2 x 250 m3 a VDJ Skály 2 x 250 m3 ), z nich pak přes jednotlivé akumulace – VDJ Protivanov 2 x 50 m3, VDJ Niva 2 x 250 m3, VDJ Drahany 2 x 105 m3 a VDJ Rozstání 2 x 25 m3 jsou gravitací zásobovány jednotlivé obce napojené na SV. Vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí Drahanská vrchovina, správcem a provozovatelem je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov.Rozvodná síť v obci je z PVC 90 - 110, celkové délky 1 534 m a je na ni vybudováno 31 vodovodních přípojek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Repechy není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 85 l/den a na další dny je to 225 l/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Repechy není vybudována žádná kanalizační síť. Dešťové vody jsou odváděny přímo do místního potoka. Splaškové OV jsou odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa