Sněhotice - 7108_006_02_01274 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Brodek u Prostějova

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7108_006_02_01274
  Kód obce 589322
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0006.02 Sněhotice 01274 12742
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sněhotice sousedí bezprostředně s obcí Brodek u Prostějova a je v podstatě její součástí. Nachází se cca 11 km jihojihozápadně od Prostějova. Jde o malou obec s nízkým počtem obyvatel, kde se předpokládá do výhledu jen minimální nárůst počtu obyvatel , v obci není žádný průmysl, je zde minimální občanská vybavenost. Administrativně spadá obec pod správu MěÚ Brodek u Prostějova.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 141 146 150 122 134 136 139
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 151 156 160 132 144 146 149
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   141 146 150 122 134 136 139
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Prostějov. Zdrojem vody jsou vrty – jímací studny o celkové kapacitě 5 l/s-1 ze kterých je voda čerpána do úpravny vody v Brodku u Prostějova. Z této ÚV je čerpána výtlačným řadem LT DN 150 do VDJ Ondratice 500 m3a do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3 , max. hl. 287,50 m n.m. výtlačným řadem LT DN 400, délky 5 900 m. Z VDJ Ondratice je pak zásobována rozvodná síť v obci Sněhotice. Rozvodná síť v obci je z PVC DN 80 - 150, celkové délky 1 730 m . Rozvodná síť je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je na ni vybudováno 55 vodovodních přípojek s cca 100 % napojením trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Sněhotice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,7 m3/den a na další dny je to 2,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 145 122 134 136 139
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Brodek u Prostějova včetně místní části Sněhoticeje vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300. Pod obcí Brodek u Prostějova na pravém břehu toku Brodečka je vybudována čistírna odpadních vod - klasická mechanicko-biologická ČOV (2 505 EO). Na ČOV jsou přiváděny splaškové OV z obcí Brodek, Sněhotice a Ondratice.
   Kanalizace je řešena jako gravitační DN 250 – 300 i tlaková.
   Dále je v obci Sněhotice je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 400. Stoková síť v obci netvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin, které mají každá svoji výusť do recipientu.
   Celkové daje o kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 16 100,0 m
   ČOV (2 505 EO) 555,7 m3/d
   ČS 11 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizovaání a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa