Čechy pod Kosířem - 7108_009_01_01892 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Čechy pod Kosířem

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7108_009_01_01892
  Kód obce 589381
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0009.01 Čechy pod Kosířem 01892 18929
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čechy pod Kosířem leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 275 m. První známá písemná zmínka o Čechách je z roku 1131. Obec leží na západ od okresního města Prostějova ve vzdálenosti asi 12 km.V obci se nachází pošta, mateřská škola, základní a speciální škola, dětský domov a další občanská vybavenost jako je např. zdravotnictví apod. Obec má vybudovaný vodovod, kanalizaci s napojením na ČOV, obec má vybudován i plyn a je zde existence dalších inženýrských sítí. Bytová výstavba je individuální, pouze rodinné domy. V obci je evidováno okolo 90 podnikatelských subjektů. V současné době obec připravuje lokalitu pro výstavbu 35ti rodinných domů, což bude v horizontu cca 5ti let představovat nárůst o cca 100 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 930 935 940 1 057 1 150 1 160 1 170
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 930 935 940 1 057 1 150 1 160 1 170
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   807 811 815 951 1 093 1 102 1 112
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o., vlastníkem je Sdružení obcí vodovodu Pomoraví. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl. 283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda do ZČS Lutotín. Ze ZČS Lutotín je výtlačným řadem PVC DN 200, délky 1 653 m dopravena do VDJ Čechy pod Kosířem 2 x 150 m3, max.hl. 334,50 m n.m. Z VDJ Čechy pod Kosířem je zásobovacím řadem PVC DN 150, délky 568 m přivedena voda do P.K. Služín – 30 m3, hl. 301,00 m n.m. a odtud je voda dopravována dále do obcí Čechy a Služín. Do obce Čechy po vodoměrnou šachtu je voda dopravována zásobním řadem z PVC DN 100, délky 1 131 m. Z vodoměrné šachty je přivedena voda do rozvodné sítě v obci, která je provedena jako zaokruhovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť je z PVC DN 80 – 100, celková délka rozvodné sítě je 5 500 m. V obci je vybudováno 315 ks vodovodních přípojek na které je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období uvažuje v souladu s územním plánem, tj. rozšíření vodovodu PVC DN 100, celkem 1200 m - pro novou zástavbu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Čechy pod Kosířem není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodní sítě v obci : do r. 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Pomoraví, SV Prostějov a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,7 m3/den a na další dny je to 14,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   845 873 900 951 1 093 1 102 1 112
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Čechy pod Kosířem je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 1000. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny pod obec, kde je vybudována ČOV mechanicko – biologická (1 000 EO), která zajišťuje čištění OV.
   V západní části obce je v ulici Husově splašková kanalizace + ČS a výtlak DN 150 do jednotné kanalizace.
   Odpad z ČOV je vyůstěn do Českého potoka.
   Údaje o stávající kanalizaci
   Celková délka kanalizační sítě 7410 m
   délka výtlaku 170 m
   ČS 1 ks
   ČOV (1 1200 EO), 144 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce Čechy p. Kosířem je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Výhledově bude rozšířena kanalizační síť DN 300 – 400 pro novou výstavbu v celkové délce cca 1300 m. Dále je ve výhledu počítáno s rakonstrukcí části kanalizační sítě v obci.

   Časový harmonogram
   Výstavba nové kanalizace: do r. 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 180,0 14 000,0 23 180,0

  Mapa