Kyžlířov - 7101_020_04_07880 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Potštát

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK 7101_020_04_07880
  Kód obce 517101
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0020.04 Kyžlířov 07880 78808
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1394. Ta obyvatelstvem početně malá obec spadá pod obec Potštát, leží v jeho těsné blízkosti a občané obce využívají plně občanské vybavenosti Potštátu.
   V obci se neuvažuje s rozvojem výstavby, oblast je spíše vhodná pro turistiku a rekreaci, není zde rozvoj podnikání, který by přinášel pracovní příležitosti. Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel se očekává mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 135 135 135 154 161 167 174
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 135 135 135 154 161 167 174
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   95 95 95 127 132 137 143
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je ve správě i majetku Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Zdrojem vody je SV Potštátsko, který je zásoben ze zdroje Lhotka (3 vrty s čerpací stanicí). Pitná voda je z UV Lhotka čerpána výtlačným řadem do čerpací stanice s akumulací u VDJ Radíkov a odtud do VDJ Středolesí. Z VDJ Středolesí vede přívodní řad do rozdělovací šachty s redukcí tlaku pro obec Boškov a dále do UV Potštát. Z UV Potštát je voda dopravována do VDJ Potštát 250 m3. Z tohoto vodojemu je přes síť města Potštátu pomocí zrychlovací
   čerpací stanice zásobena přes vodojem „Kyzlířov“ 1x100 m3 s max. hladinou 582,0 m n.m. obec Kyzlířov.
   V případě snížení vydatnosti nebo zhoršení kvality v jímacím území Lhotka lze alternativně zásobovat obec pitnou vodou z SV Hranice, který je napájen ze systému Ostravský oblastní vodovod. Rozvodná síť obce Kyzlířov je řešena jako zokruhovaná.
   Stáří a stav vodovodu: nový, bezporuchový - dokončen 1997
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 80 a PE DN 50.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Kyžlířov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s dalším rozšířením nově vybudovaného vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,7 m3/den a na další dny je to 2,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 129
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Kyžlířov protéká místní vodoteč, která se vlévá do Kouteckého potoka. Celá obec leží ve vnějším PHO vodního zdroje - 2. stupně. V obci hospodaří zemědělské družstvo.
   V obci není kanalizace, dešťové vody odtékají přímo do místní vodoteče. Obyvatelé odvádějí splaškové odpadní vody do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť z trub DN 250 - 300, pod obcí je pak navržena malá balená čistírna odpadních vod.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa