Čelechovice na Hané - 7108_011_01_01934 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Čelechovice na Hané

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7108_011_01_01934
  Kód obce 589403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0011.01 Čelechovice na Hané 01934 19348
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čelechovice na Hané má tři části: Čelechovice na Hané, Kaple a Sudenec. Náleží do okresu Prostějov a Olomouckého kraje. Správní území je vymezeno katastrální hranicí Čelechovice na Hané a Studenec. Nachází se asi 5 km od města Prostějov. Území obce tvoří mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 234 m n. m., který se severozápadně od obce zvedá ve vrch Vápenice 318 m n. m. Toto území je součástí Přírodního parku Velký Kosíř a naučnou stezkou a národními přírodními památkami. Obec Čelechovice na Hané sousedí na jihu s obcí Smržice, na západě s Kostelcem na Hané, na severozápadě se Stařechovicemi, na severu s obcí Slatinky a Lutín a na východě s obcí Olšany u Prostějova. Obcí prochází silnice II. a III. tř., spojující ji navzájem s okolními obcemi. Tyto silnice napojují obce u Olšan a Prostějova na silnici I/46. Územím obce prochází železniční trať č. 275 Prostějov - Kostelec na Hané - Olomouc se zastávkou v Kapli a železniční stanicí v Čelechovicích. Severozápadní část k. ú. je rovněž ovlivňována pásmy přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Slatinice a ochranným pásmem vodních zdrojů Slatinky. První zmínka o obci pochází z roku 1315. V současnosti v obci žije okolo přes 1000 obyvatel a do výhledu se uvažuje s mírným nárůstem obyvatel. V Čelechovicích je plná občanská vybavenost. V obci je evidováno okolo 165 podnikatelských subjektů. Obec má vybudován vodovod, plyn a kanalizaci bez napojení na ČOV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 887 908 928 1 013 1 040 1 066 1 092
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 887 908 928 1 013 1 040 1 066 1 092
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   480 800 800 912 936 959 983
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Pomoraví. Rozvodná vodovodní síť v obci je napojena na vodovodní přivaděč LT DN 400, celkové délky 2 76 m vedoucím z VDJ Stráž 5 400 m3 , max. hl. 287,00 m n.m.do vodoměrné šachty Čelechovice, tento řad je dále veden na ZČS Lutotín. Z vodoměrné šachty je zásobena rozvodná síť v obci Čelechovice a její místní část Studenec. Rozvodná síť v obci Čelechovice je z PVC DN 50 – 100, celkové délky 6 990 m. Rozvodná síť je řešena zaokruhováním s koncovými větvemi a je zásobena v jednom tlakovém pásmu. Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí Vodovod Pomoraví a provozovatelem je INSTA CZ s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově se předpokládá rozšíření vodovodní sítě v lokalitách pro výstavbu RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Čelechovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   –Rozšíření vodovodu dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci bude vybudován veřejný vodovod,který se dokončuje a je napojen na Vodovod Pomoraví. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 912 936 959 983
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Čelechovice na Hané je vybudována splašková kanalizace DN 250 - 300. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny do ČS pod obcí, odkud jsou výtlakem DN 100 čerpány do kanalizace obce Smržice (odtud pak na ČOV Prostějov). Do kanalizační sítě Čelechovic budou výhledově dopravovány také OV z místních částí Kaple a Studenec.
   Údaje kanalizaci
   celková délka kanalizační sítě DN 250 – 300, včetně výtlaku 11 523 m
   ČS 2 ks
   Dále je v obci Čelechovice na Hané vybudována dešťová kanalizace.
   Dešťové vody jsou svedeny do dešťových stok, které jsou vyústěny do místního vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování a livkvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 800,0 0,0 4 800,0

  Mapa