Studenec - 7108_011_03_01936 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Čelechovice na Hané

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7108_011_03_01936
  Kód obce 589403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0011.03 Studenec 01936 19364
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Studenec se nachází v bezprostřední blízkosti obce Čelechovice na Hané a je s ní úzce spojena, mají společnou infrastrukturu, občanskou vybavenost a inženýrské sítě. Administrativně obec Studenec spadá pod správu obecního úřadu v Čelechovicích na Hané. Nachází se cca 5 km severoseverozápadně od Prostějova. V obci žije v současnosti okolo 170 obyvatel a do výhledu se počítá pouze s ojedinělým nárůstemobyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 156 158 160 171 177 183 189
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 156 158 160 171 177 183 189
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 100 100 162 168 174 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má již vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Pomoraví. Rozvodná vodovodní síť v obci je napojena na vodovodní přivaděč LT DN 400, celkové délky 2 76 m vedoucím z VDJ Stráž 5 400 m3 , max. hl. 287,00 m n.m.do vodoměrné šachty Čelechovice, tento řad je dále veden na ZČS Lutotín. Z vodoměrné šachty je zásobena rozvodná síť v obci Čelechovice a její místní část Studenec. Rozvodná síť v obci Čelechovice je z PVC DN 50 – 100, celkové délky 4 518 m. V obci Studenec je rozovdná síťřešena zaokruhováním s koncovými větvemi, má celkovou délku 1 797 m, je z PVC DN 80 - 100 a je zásobena v jednom tlakovém pásmu.Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí VP a provozovatelem je INSTA CZ s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je po uvedení vodovodu do provozu vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Studenec není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod,který je napojen na Vodovod Pomoraví a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Studenec je vybudována pouze dešťová kanalizace DN 300 – 400. Stoková síť v obci netvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin, které mají každá svoji výusť do recipientu.
   Splašková kanalizace v obci není vybudována. Likvidace OV je řešena individuálně. Část obyvatel vypouští předčištěné OV ze septiků do dešťové kanalizace. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Studenec bude vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Stávající kanalizace bude ponechána a bude využívána k odvádění dešťových vod.
   Kanalizace bude řešena jako gravitační DN 250 - 300, s odvedením OV do Čelechovic na Hané (odtud pak na ČOV Prostějov).
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 850 m

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po roce 2030
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa