Dětkovice - 7108_012_1,_25941 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Dětkovice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK 7108_012_1,_25941
  Kód obce 589420
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0012.01 Dětkovice 02594 25941
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Na jih od města Prostějova ve vzdálenosti 8 km nachází obec Dětkovice. První zmínka o obci je kolem r. 1355. Dnes jsou Dětkovice známy ovocnářstvím. Obec se rozprostírá na ploše 533 ha v nadmořské výšce 244 m. Obec nemá ani školu, poštu, či zdravotnické středisko. Z inženýrských sítí byl v obci vybudován vodovod, plyn, kanalizace dešťová i splašková. Kanalizace je dešťová bez napojení na ČOV.

   V současnosti zde žije cca téměř 540 obyvatel, ve výhledu se očekává nárůst počtu obyvatel. V obci je evidováno okolo 75 podnikatelských subjektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 463 457 450 538 526 550 578
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 513 507 500 588 576 600 628
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   510 505 500 588 576 600 628
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Dětkovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce a je provozován společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Prostějov Zdrojem vody je VDJ Dětkovice 2 x 2500 m3, max. hl. 287,50 m n.m, ze kterého je gravitací zásobována rozvodná síť v obci. Rozvodná síť je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je vybudována z PVC DN 80 – 150, celková délka rozvodné sítě je 3 462 m. Na vodovodní síti je vybudováno 178 ks vodovodních přípojek a je na ně napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

   V rámci lokality území Dětkovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby nových vodovodních řadů je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

   Nové vodovodní řady budou určeny k dodávce nejen pitné vody, ale i požární vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   2,3 m3/den a na další dny je to 6,9 m3/den

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 576 600 628
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

   V obci je nově vybudovaná splašková kanalizace ukončená na nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 600 EO. Celková délka nově vybudované kanalizace je 6.302 m, z toho 4.518 m kanalizace gravitační, 475 m tlakové kanalizace a 1309 m kanalizačních odboček. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je tok Hranečnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Dětkovice budou odpadní vody odvedeny nově budovanou oddílnou kanalizací. Jednotlivé stoky budou řešeny převážně jako gravitační. S ohledem na konfiguraci terénu bude část obce odkanalizována tlakovými stokami. Bude vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Vyčištěné vody budou odváděny do stávajícího recipientu.

   Nově zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů, plochy drobné výroby a skladování budou odkanalizovány novou splaškovou kanalizací. 

   Časový harmonogram
   Zahájení výstavby kanalizace předpoklad 2018/2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 80 000,0 80 000,0

  Mapa