Doloplazy - 7108_015_01_03048 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Doloplazy

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7108_015_01_03048
  Kód obce 589454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0015.01 Doloplazy 03048 30481
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Území Doloplaz je součástí Hornomoravského úvalu, svažuje se k vodním tokům, v nadmořské výšce v rozpětí od 208 do 256 m n.m.
   Doloplazy vznikly v nížinné poloze přítoku říčky Brodečky. Urbanistická struktura Doloplaz byla do značné míry setřena industrializací v 19. století vybudováním železnice a v poslední době pak výstavbou panelového domu v centru. Plošný rozvoj obce byl výrazně omezen cukrovarem na západním okraji sídla a železniční tratí na východě.
   Obec je zapojena do aktivní činnosti mikroregionu "Němčicko".
   Má vybudovanou čističku odpadních vod s hloubkovou kanalizací, vodovod a je plně plynofikována.
   V obci se nachází zdravotnické středisko, pošta i škola a další občanská vybavenost.
   Obec má evidováno celkem 91 podnikatelských subjektů.
   V obci žije v současnosti přes 400 obyvatel, do výhledu se uvažuje s individuální rodinnou výstavbou a spíše stagnací počtu obyvatel .

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 458 464 470 412 408 404 400
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 498 504 510 452 448 444 440
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   478 484 490 452 448 444 440
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce, vodovod provozuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Víceměřice Zdrojem vody jsou vrty – jímací území v k.ú. Víceměřice. Z jímacího území je ČS čerpána voda výtlačným řadem PVC DN 100, délky 982 m do VDJ Víceměřice 1 x 450 m3 . Z tohoto VDJ Víceměřice je zásobována rozvodná síť obce Víceměřice. Na rozvodnou síť Víceměřice je ve vodoměrné šachtě napojen přívodní řad PVC DN 150, délky 390 m vedoucí do rozvodné sítě obce Doloplazy. Rozvodná síť je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je zaokruhovaná s koncovými větvemi. Vybudována je z PVC DN 80 – 150, celkové délky 2 637 m. Na vodovodní síti je vybudováno celkem 69 ks vodovodních přípojek a napojeno je téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Doloplazy není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   2,3 m3/den a na další dny je to 6,9 m3/den

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   178 200 400 400 448 444 440
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Doloplazy má vybudovanou jednotnou kanalizaci a to z betonových a kameninových trub. V obci je vybudována ČOV, na kterou jsou přivedeny odpadní vody i z místní části Poličky. V této části obce je vybudována pouze splašková kanalizace, která je přes čerpací stanici připojena přímo na čistírnu Doloplazy.
   Provozovatelem ČOV i kanalizace je VaK Prostějov.
   ČOV je mechanicko – biologická s kalovým hospodářstvím pro 1000 EO. Je situována v blízkosti náspu ČSD v ochranném pásmu dráhy. ČOV je mechanicko – biologická s kalovým hospodářstvím.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Brodečka.
   Středem obce provhází ve směru západ – východ dešťová kanalizace profilu DN 800, ze závodu ŽPSV do recipientu Brodečka. Tato kanalizace není ve správě VaK Prostějov, je však propojena s jednotnou kanalizací obc a při vyšších vodních stavech dochází ke vzdouvání vody v kanalizaci, což zvyšuje zvyšuje množství balastních vod v kanalizaci a způsobuje provozní problémy ČOV Doloplazy.
   Údaje o stávající kanalizaci - Doloplazy
   délka sítě DN 250 - 800 2 714 m
   ČOV (1000 EO) 336 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je v obci uvažováno s výstavbou cca 200 m kanalizace a s rekonstrukcí cca 200 m kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2020
   Rekonstrukce kanalizace: 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 500,0 3 500,0

  Mapa