Poličky - 7108_015_02_03049 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Doloplazy

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7108_015_02_03049
  Kód obce 589454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0015.02 Poličky 03049 30490
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Území Poliček je součástí Hornomoravského úvalu, široké příkopové propadliny. Terén je mírně členitý. Svažuje se k vodním tokům, v nadmořské výšce v rozpětí od 208 do 256 m n.m. Poličky vznikly v nížinné poloze přítoku říčky Brodečky. Život v obci je odvozen od současných podmínek. Rozvíjí se malé a střední podnikání. Obec je zapojena do aktivní činnosti mikroregionu "Němčicko". Obec Polička je součástí obce Doloplazy se vší infrastrukturou. V současnosti v obci žije přes 120 obyvatel a očekává se do výhledu mírný nárůst.. Administrativně spadá obec Poličky pod správu OÚ Doloplazy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 119 120 120 126 140 146 152
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 119 120 120 126 140 146 152
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   115 115 115 126 140 146 152
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce Doloplazy, vodovod provozuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Víceměřice. Zdrojem vody jsou vrty – jímací území v k.ú. Víceměřice . Z jímacího území je ČS čerpána voda výtlačným řadem PVC DN 100, délky 982 m do VDJ Víceměřice 1 x 450 m3 . Z tohoto VDJ Víceměřice je zásobována rozvodná síť obce Víceměřice. Na rozvodnou síť Víceměřice je ve vodoměrné šachtě napojen přívodní řad PVC DN 150, délky 390 m vedoucí do rozvodné sítě obce Doloplazy, z obce Doloplazy je vedena rozvodná síť do obce Poličky. Rozvodná síť je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je zaokruhovaná s koncovými větvemi. Vybudována je z PVC DN 80 – 100, celkové délky 808 m. Na vodovodní síti je vybudováno celkem 50 ks vodovodních přípojek a napojeno je téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Doloplazy - Poličky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   0,6 m3/den a na další dny je to 1,8 m3/den

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 103 105 126 140 146 152
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části obce Doloplazy – Poličky je vybudována splašková kanalizace DN 300 s čerpací stanicí, odkud jsou odpadní vody přečerpány výtlačným potrubím DN 160 do ČOV Doloplazy (600 EO, 250 m3/den). V Poličkách je veškerá kanalizace z trub PVC.
   Údaje o stávající kanalizaci - Poličky
   délka sítě DN 250 - 800 567 m
   ČS – podzemní 2 x 1,41 l/s
   výtlak DN 160 487 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém obdobím se nepředpokládá rozšíření kanalizační sítě.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa