Hradčany - 7108_019_01_04670 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hradčany-Kobeřice

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7108_019_01_04670
  Kód obce 589527
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0019.01 Hradčany 04670 46701
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hradčany je nerozdílně spjata spolu s obcí Kobeřice a společně se rozkládají na ploše 691 ha, když jejich poloha je cca 11 km jižně od Prostějova. První zmínka o obci se datuje rokem 1078. Jinak jde o celkem rozlohou, ale i počtem obyvatel malou obec, která sice má vlastní poštu, vodovod, kanalizaci, ale nenachází se zde škola, či zdravotnické středisko.
   Podnikatelská sféra se postupně rozvíjí, v současnosti je registrováno okolo 66 podnikatelských subjektů. V obci se očekává mírný nárůst počtu obyvatel a individuální výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 230 249 267 221 238 254 271
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 230 249 267 221 238 254 271
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   180 190 200 199 214 229 244
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Tento vodovod byl napojen na zdroje vody – studny, tyto byly málo vydatné, včetně zhoršující se kvality vody. Obec Hradčany – Kobeřice na základě projektu vybudovala v roce 2003 v obci novou rozvodnou síť, včetně napojení na stávající rozvodnou síť (celková délka stávající vodovodní sítě v obci byla 1 148 m ). Nově vybudovaný vodovod Kobeřice – Hradčany – Dobromilice je napojen na skupinový vodovod Prostějov, který skýtá dostatečné množství vody pro zásobení obcí Kobeřice a Hradčany. Napojení na přivaděč z Brodku u Prostějova bylo řešeno tak, aby trasa vodovodu vedoucí do obce Kobeřice byla vedena místem uvažované výstavby Motocentra, které má být v budoucnu vybudováno při silnici I/46.
   Přívodní řad „A“ Brodek – Kobeřice je proveden z PVC DN 150 o celkové délce 1 946,1 m. Přívodní řad byl vybudován v letech 1995 – 1996. Na přívodní řad je napojena vodovodní přípojka pro mlýn, jedná se o potrubí PVC DN 80, délky 99 m. Přívodní řad končí ve vodoměrné šachtě s redukčním ventilem. V této šachtě je napojena rozvodná síť pro Kobeřice, celkové délky 1 842 m (PVC DN 100, délky 833 m, DN 80 délky 1 009 m )
   Přívodní řad „B“ pro Hradčany je proveden z PVC DN 150 o celkové délce 1 487 m. Přívodní řad byl vybudován v letech 1995 – 1996. Přívodní řad končí v místě napojení Hradčan přes vodoměrnou šachtu. Z této vodoměrné šachty jsou napojeny rozvodné sítě o celkové délce 2 032 m (PVC DN 100, délky 1 215 m a DN 80, délky 817 m ) pro obec Hradčany.
   Přívodní řad „C“ pro Dobromilice je proveden z PVC DN 150 o celkové délce 1 044,2 m. Přívodní řad byl vybudován v letech 1995 – 1996. Vodovodní řad končí v místě napojení na stávající vodovodní sít Dobromilice – řad DN 200.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hradčany - Kobeřice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Brodek u Prostějova a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,1 m3/den a na další dny je to 6,3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována dešťová kanalizace, do které jsou kromě deš. vod zaústěny přepady ze septiků. Část obce má jímky na vyvážení.
   Provozovatelem dešťové kanalizace je obec.
   Dešťová kanalizace je z bet. trub vyústěna do potoka Brodečka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru obce se v návrhovém období nepředpokládá s výstavbou kanalizace.
   Po roce 2030 je plánováno výstavba splaškové kanalizace (stoky DN 250 –300, délky cca 1 500 m) s napojením na ČOV Brodek u Prostějova. Odpadní vody bude nutno napojit výtlakem.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa