Hrubčice - 7108_021_01_04861 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hrubčice

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7108_021_01_04861
  Kód obce 589543
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0021.01 Hrubčice 04861 48615
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Hrubčice se rozkládají na ploše 837 ha v oblasti úrodné Hané v nadmořské výšce 210 m, původ názvu obce je z: "ves lidí Hrubkových" a první zmínka o obci pochází z roku 1368. Částí obce Hrubčice jsou Otonovice. Obec se nachází cca 5 km jihovýchodně od souvislé zástavby města Prostějova. V současnosti žije v obci okolo 660 obyvatel, v obci je evidován poměrně velký počet podnikatelských subjektů – je jich cca 128, ale předpokládá se mírný pokles v počtu obyvatel.
   Hrubčicemi prochází od západu z obce Bedihošť východním směrem do Přerova silnice III/ 434. V obci je vybudován plyn a vodovod, jednotná kanalizace s ukončením na ČOV. Z hlediska občanské vybavenosti zde najdeme např. školu,školku a další.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 678 678 677 663 680 676 672
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 693 693 692 678 695 691 687
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   670 670 670 610 626 622 618
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Prostějov. Rozvodná vodovodní síť obce je napojena na vodoměrnou šachtu umístěnou na zásobovacím řadu PVC DN 150, délky 5 911 m vedoucím z VDJ Ivaň 2 x 100 m3 do obce Kralice na Hané. Z této vodoměrné šachty je vedena rozvodná síť v obci, která je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je vybudována z PVC DN 80 – 150 mm. V roce 2017 bylo vybudováno 687,5 m vodovodu DN 80 v lokalitě Trávníky s 28 vodovodními přípojkami v celkové délce 186,5 m.
   Celková délka sítě je 3 930 m. Na rozvodné vodovodní síti je vybudováno 270 vodovodních přípojek na které je napojeno cca 92 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V návaznosti na územní plán obce se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě v případě nové obytné výstavby.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Hrubčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodní sítě: dle projektové as stavebné připravenosti uvažované lokality

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   3,4 m3/den a na další dny je to 10,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   470 510 550 580 626 622 618
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Hrubčice je vybudována jednotná kanalizace. Na kanalizaci jsou umístěny 2 odlehčovací komory. Materiálem stokové sítě je potrubí – PRAGMA. Odpadní vody jsou přivedeny společně s odpadními vodami z místní části Otonovice na mechanicko - biologickou ČOV. ČOV je umístěna jihozápadně od obce Hrubčice a severovýchodně Otonovic, na levém břehu řeky Valová. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče Valová.
   V roce 2017 byla dokončena výstavba kanalizace DN 300 dl. 304,5 m a tlakové kanalizace DN 90 dl. 144,0 m pro likvidaci OV z 28 RD. OV jsou přečerpávány do jednotné kanalizace domovními ČS.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka jednotné sítě DN 300 - 500 4 196 m
   ČOV (1100 EO) 182 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je
   nutné počítat s opravami a rekonstrukcí stávající kanalizace a ČOV. Rozšíření kanalizace se předpokládá v případě nové obytné výstavby dle ÚP.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle projektové as stavebné připravenosti uvažované lokality

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa