Ivaň - 7108_023_01_05571 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ivaň

  Číslo obce PRVKUK 0023
  Kód obce PRVKUK 7108_023_01_05571
  Kód obce 589578
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0023.01 Ivaň 05571 55719
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o Ivani pochází z roku 1359. Obec Ivaň je typickou hanáckou obcí centrální Hané. Leží stranou silnice z Tovačova do Prostějova cca 14 km na jihovýchodně od Prostějova a 3 km jihozápadně od Tovačova. Obec je rozložena v rovinatém terénu Hornomoravského úvalu ve střední nadmořské výšce 172 m a rozprostírá se na ploše 731 ha. Obec očekává mírný nárůst v počtu obyvatel. V obci nalezneme poštu, školu a zdravotní středisko obec nemá. Obec má vybudován vodovod a plyn, kanalizace je zde jen dešťová. Očekává se jen individuelní výstavba rodinných domků. Obec je členem mikroregionu Střední Haná.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 475 473 470 498 503 507 511
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 485 483 480 508 513 517 521
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   475 473 470 453 458 461 465
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s. provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Prostějov. Zdrojem vody jsou vrty v jímacím území Ivaň o vydatnosti 10,0 l/s. Z tohoto jímacího území jsou vedeny dva výtlaky do VDJ Ivaň 2 x 100 m3. Jeden výtlak PVC DN 100 má délku 597 m a druhý výtlak PVC DN 80 – 100 má délku 698 m. Z VDJ je pak veden zásobovací řad směrem na Kralice na Hané a zásobovací řad PVC DN 100, délky 425 m pro obec Ivaň. Rozvodná síť v obci je provedena z PVC DN 80 – 100, má celkovou délku 2 365 m. Je na ni vybudováno přes 270 domovních vodovodních přípojek, na které je napojeno cca 91 % trvale bydlících obyvatel. V roce 2004 došlo v obci k rozšíření vodovodní sítě z PVC DN 80 o 400 m pro novou zástavbu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ivaň není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   2,4 m3/den a na další dny je to 7,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 418
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Ivań je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 400, z betonových trub, v délce cca 2 800 m. Kanalizace je vyústěna do potoka Viklička
   Část obyvatel vypouští splaškové OV po předchozím předčistění v septicích do kanalizace, část obyvatel má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru obce se v návrhovém období neuvažuje s výstavbou kanalizace. Řešení likvidace odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   Po roce 2030 bude v obci vybudována nová ČOV, která zajistí čištění splaškových OV z celé obce. Rovněž bude nutná celková rekonstrukce stávající kanalizační sítě, případně výstavba splaškové kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a ČOV: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa