Klenovice na Hané - 7108_024_01_06612 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Klenovice na Hané

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7108_024_01_06612
  Kód obce 589608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0024.01 Klenovice na Hané 06612 66125
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klenovice na Hané leží cca 11 km jihovýchodně od Prostějova a rozprostírá se na ploše 802 ha v nadmořské výšce 227 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1309. Obec má vlastní poštu, zdravotnické středisko a základní školu.V obci dále nalezneme vybudovaný vodovod a plyn. Kanalizace splašková zatím v obci není vybudována, obec má jen dešťovou kanalizaci. Výhledově se předpokládá s mírným nárůstem počtu obyvatel.
   Podnikatelská sféra se zde rozvíjí, je evidováno přes 130 podnikatelských subjektů. Výstavba rodinných domů je zde jen ojedinělá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 800 795 790 827 832 836 840
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 800 795 790 827 832 836 840
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   704 702 700 728 732 736 739
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Tento vodovod je v majetku a správě Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Zdrojem vody je VDJ Polkovice 2 x 1 500 m3, max. hl. 254,50 m n.m. Z vodojemu Polkovice je přívodním řadem z litiny DN 150 o celkové délce 2 650 m přivedena voda do ČS Klenovice (10 l/s-1 ) Z této ČS se čerpá vody do věžového VDJ Klenovice 200 m3, max. hl. 235,00 m n.m. Z tohoto věžového vodojemu je gravitací přivedena do rozvodné sítě v obci. Roozvodná síť v obci je provedena jako zaokruhovaná s koncovými větvemi. Rozvodná vodovodní síť je z PVC DN 100, celková délka sítě je 4 999 m. Na tuto vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel. Celkový počet vodovodních přípojek v obci je 269 ks.Vodovod byl uveden do provozu v roce 1975.V roce 2004 byl vodovodní řad PVC DN 90 o 126 m prodloužen.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. V řešeném období se uvažuje pouze s rozšířením počtu vodovodních přípojek k individuální výstavbě rodinných domků.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Klenovice na Hané není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na SV Kojetín a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,0 m3/den a na další dny je to 12,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 736 739
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody převážně od obyvatel.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Klenovice na Hané je vybudována pouze dešťová kanalizace DN 300 – 600. Stoková síť v obci netvoří jednotný celek, je rozdělena do několika samostatných skupin, které mají každá svoji výusť do recipientu.
   Splašková kanalizace v obci není vybudována. Likvidace OV je řešena individuálně. Část obyvatel vypouští předčištěné OV ze septiků do dešťové kanalizace. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.
   V obci není vybudována soustavná kanalizační síť ani ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je navržena výstavba kanalizace + ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Klenovice na Hané bude v návrhovém období vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 - 300, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce.
   Pod obcí na břehu místního potoka je navržena čistírna odpadních vod - klasická mechanicko-biologická ČOV (800 EO). Na ČOV budou přiváděny veškeré splaškové OV z celé obce.
   Kanalizace bude řešena jako gravitační DN 250 – 300.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 4 200,0 m
   ČOV (800 EO) 120,0 m3/d

   Aktualizace 2022

   V obci Klenovice na Hané bude v návrhovém období vybudována nová splašková kanalizační síť PVC/PP DN 250 - 500, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Pod obcí je navržena čistírna odpadních vod - klasická mechanicko-biologická ČOV (1100 EO). Na ČOV budou přiváděny veškeré splaškové odpadní vody z celé obce. Výustní objekt bude zaústěn do vodní linie IDVT 10200397.


   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: do r. 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Kanalizace: 30,519 mil Kč

  ČOV (1100 EO):  10,974 mil Kč

  Celkem: 41,493 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 71 493,0 71 493,0

  Mapa