Kostelec na Hané - 7108_026_01_07015 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Kostelec na Hané

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7108_026_01_07015
  Kód obce 589632
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0026.01 Kostelec na Hané 07015 70157
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Již v 16. století je Kostelec na Hané městečkem, a od 1. 7. 1970 město - na březích říčky Romže, v rovině o nadmořské výšce 246 m chráněné ze severu masivem Velkého Kosíře, 5 km severozápadně od Prostějova, na 7. kilometru železniční trati 271 Prostějov - Kostelec - Chornice - Třebovice v Čechách., která se zde větví na trať 275 Kostelec - Senice - 0lomouc (38 km). Kostelec na Hané leží na severozápad od Prostějova, Rozprostírá se ve 241 m nad mořskou hladinou, nedaleko Romže. Na jih a východ je otevřeným krajem spojen s ostatní Hanou. Na západě je chráněn výběžky Drahanské vysočiny, Kosteleckou Horou a Bílovským Hájem, na severu Kosíře, který nad ním strmí do výše 211m (n. v. 433m). Kosteleckým kaastrem protéká Romže s Mlýnskou strouhou, Lešanským potokem a Kalvou. První písemná zmínka o obci je datována z roku 1347.
   V obci nyní žije téměř 2 900 obyvatel, je zde rozvoj podnikatelské sféry, evidováno je okolo 520 podnikatelských subjektů, pokračuje individuální bytová výstavba, především rodinných domů a očekává se nárůst obyvatel. Obec má plnou občanskou vybavenost - školu, mateřskou školku, zdravotnická střediska, síť obchodů a služeb, kulturní středisko apod. V obci rovněž nalezneme plně vybudovanou infrastrukturu.V obci je vybudován vodovod, splašková kanalizace s napojením na ČOV, je zde i dešťová kanalizace a obec má vybudován plyn a další inženýrské sítě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 752 2 802 2 851 2 879 2 934 2 988 3 042
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 2 802 2 852 2 901 2 929 2 984 3 038 3 092
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 030 2 130 2 230 2 591 2 641 2 689 2 738
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu jsou Služby města Kostelce na Hané, p.o.., vlastníkem vodovodu je město Kostelec na Hané. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl. 283,00 m n.m., ze kterého je voda dopravována přívodním řadem LT DN 300, délky 4 165 m do vodoměrné šachty Kostelec na Hané. V této šachtě je napojena rozvodná síť ve městě. Část vodovodní sítě ve městě není provozována a síť je v délce 1 427 m zaslepena. Do roku 2000 byla využívána jako výpomoc ze zdroje „Smržická“. Rozvodná síť ve městě je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování vodou je vyhovující i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kostelec na Hané není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Původní zdroj „ Smržická“ o vydatnosti 1,5 – 2,0 l/s-1 s VDJ 1 x 150 m3 a AT stanicí byl provozován do roku 2000. Pak město přešlo na systém zásobování

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na systém vodovodu Pomoraví a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 13,80 m3/den a na další dny je to 41,40 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 004 2 004 2 400 2 591 2 641 2 689 2 738
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   odpadní vody od obyvatelstva
   KDK Mechanik
   Zámečnictví Kaňák
   autodílna Palička
   Pekárna
   firma Makovec - masokombinát

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Ve městě Kostelec na Hané je vybudován hlavní páteřní kanalizační systém – sběrač A a B. Na tyto hlavní sběrače jsou napojeny některé dílčí stoky. Celý tento systém je řešen jako gravitační jednotná kanalizační síť s jednou přečerpávací šachtou v ulici Bezručova. Na tomto systému je na sběrači A před bývalou ĆOV odlehčovací komora OK 1.
   Sběrač A vede od ČOV podél mlýnského náhonu profilem DN 1 600, dále vede podél místní komunikace podchází trať ČD. Konečný úsek směrem na Bílovice je profilu DN 400 a DN 300. Na konci sběrače A je shybkou pod Romží napojena profilem DN 300 kanalizace z obce Bílovice. Do sběrače jsou napojeny stoky AI, BI, AII, AIV, CIII.
   Ze sběrače A odbočuje sběrač B a vede po levém břehu mlýnské strouhy profilem DN 1000 a DN 800, pokračuje v trase silnice II/366 směrem na Hluchov. Na sběrač B jsou napojeny dílčí stoky BII, BIII, BIV a BVI, CIa.
   Poslední částí kanalizace je kanalizace ze sídliště SPORT stokou D – DN 400, do které je zaústěna stoka AI z ulice Okružní a na ČOV je napojena profilem DN 800 před odlehčovací komoru. OK I.
   Kanalizace byla budována v roce 1920 následně v 60. a 70. letech. V roce 2012 bylo dokončeno dobudování a rekonstrukce kanalizace a stavba nové mechanicko-biologické ČOV. Nová ČOV se nachází východně od města mimo zástavbu v lokalitě „Plachý Mlýn“.
   Majitelem kanalizace i ČOV město, provozovatelem Služby města Kostelec na Hané.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka sítě DN 300 – 1600 20 170 km
   ČOV (3 500 EO) 1100 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa