Osíčany - 7108_027_02_07130 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Koválovice-Osíčany

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK 7108_027_02_07130
  Kód obce 589641
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0027.02 Osíčany 07130 71307
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osíčany leží těsně vedle obce Koválovice – Tištín, společně zabírají plochu 443 ha. V obci Osíčany nenajdeme ani školu, poštu, či zdravotnické zařízení, rovněž zde není vodovod, plyn a kanalizace je jen dešťová. Obcí protékají potoky Palčavka a Tištínka . Z hlediska rozvoje obce nelze očekávat žádnou výstavbu, z hlediska počtu obyvatel půjde o stagnaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 108 107 106 107 105 103 101
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 118 117 116 117 115 113 111
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 70 0 0 0 101
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Koválovice u Tištína, včetně její místní části Osíčany nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Kvalita vody je obyvateli sledována. Kvalita vody je ovlivněna zemědělskou činností a je zaznamenáván výskyt dusičnanů ve vodě. Rovněž problematická je kolísavá vydatnost vody ve studních. Obec proto uvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. V současnosti obec nemá zpracovanou projektovou dokumentaci na vybudování vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec uvažuje vybudovat veřejný vodovod v obci. Předpokládá se využití lokálního zdroje pitné vody z HG vrtu HV-1 o hloubce 43,5 m o vydatnosti cca 3 l/s. Surová voda bude upravována v ÚV na parametry stanovené vyhl. MZd č.252/2004 Sb. V obci budou provedeny rozvody. Rozvodná síť pro obec Osíčany bude provedena z PVC DN 80, celkové délky 1 500 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Koválovice u Tištína - Osíčany není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu: do r. 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Obec zatím nemá vybudován veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní, v případě zhoršení kvality vody ve studních, či kritického stavu vody v nich, bude nutné zásobovat obyvatele dovozem vody v cisternách, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,6 m3/den a na další dny je to 1,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 107 105 103 101
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Koválovice – Osíčany je vybudovaná splašková kanlizační síť ukončená vlastní čistírnou odpadních vod. Na stokové síti se nacházejí 4 ČS. Délka gravitačních řadů je 1343,5 m, výtlačných 992 m. ČOV se nachází východně od zástavby Koválovic u Tištína. ČOV je mechanicko-biologická kapacity 310 EO, recipientem je tok Tištínka.
   Dále je v obci Osíčany je vybudována dešťová kanalizace DN 300 – 600 dl. 1 500 m. Kanalizace je vyůstěna do dvou místních potoků
   .

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 250,0 0,0 2 250,0

  Mapa