Kralice na Hané - 7108_028_01_07244 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Kralice na Hané

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK 7108_028_01_07244
  Kód obce 589659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0028.01 Kralice na Hané 07244 72443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   V roce 1225 je první písemná zmínka o Kralicích v listině moravského markraběte Vladislava II. pro Mostkovice . V roce 1304 Kralice doloženy jako městečko. Obec Kralice na Hané leží v bezprostřední blízkosti Prostějova, rozprostírá se spolu s místní částí Kraličky na ploše 1267 ha. V obci nalezneme poštu i zdravotní střediska – detašovaná pracoviště, je zde základní škola i mateřská školka. Obec má i další občanskou vybavenost, jako je sportovní stadion, kulturní zařízení apod. Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci s napojením na ČOV, dešťovou kanalizaci, vodovod i plyn. Je zde rozvoj podnikatelské sféry, je evidováno okolo 251 podnikatelských subjektů, očekává se individuální výstavba domů a dále nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 331 1 341 1 350 1 460 1 478 1 521 1 564
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 1 361 1 371 1 380 1 490 1 508 1 551 1 594
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 313 1 317 1 320 1 372 1 389 1 430 1 470
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s. a částečně obce, provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Prostějov. Z VDJ Ivaň 2 x 100 m3 je zásobovacím řadem PVC DN 150, délky 5 911 m přivedena voda do rozvodné sítě v obci Kralice na Hané. Tato rozvodná síť je propojena na SV Prostějov, propojovacím řadem PVC DN 150, délky 1 622 m. Rozvodná síť v obci je vybudována z PVC DN 80 – 150, celková délka rozvodné sítě je 6 167 m. Je provedena jako zaokruhována s koncovými větvemi, je na ni vybudováno 397 vodovodních přípojek a napojeno cca 94 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kralice na Hané není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   2,3 m3/den a na další dny je to 6,9 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   750 775 800 1 200 1 300 1 400 1 470
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Kralice je vybudována kanalizace splašková a jednotná. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice, odkud jsou výtlakem DN 160 přečerpány na ČOV Prostějov.
   Provozovatelem kanalizace a ČS je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.
   Čerpací stanice je umístěna na konci obce Kralice, u břehu otevřeného příkopu. Je situována tak, aby do ní mohly přes dešťový oddělovač přitékat splaškové vody z celé obce. Z dešťového oddělovače jsou odpadní vody vedeny na čerpací stanici kameninovým potrubím DN 300. Výtlak z čerpací stanice je proveden z tlakového PVC DN 160. V nejvyšších a nejnižších místech jsou provedeny šachty, osazené armaturami.
   Splašková kanalizace je provedena z trub PVC, kameninových a trub železobetonových. Splašková kanalizace v ulicích Prostějovská, Bedihošťská a Komárov je zaústěna do akumulační jímky přečerpávací stanice. Odtud jsou odpadní vody z této oblasti přečerpány do jednotné kanalizační sítě a dále na čerpací stanici. Odpadní vody z ostatních částí obce jsou na čerpací stanici odváděny gravitačně.
   Pro odvádění dešťových a podzemních vod je v obci vybudována dešťová kanalizace. Deš. vody z ulic prostějovská a Bedihošťská jsou odváděny potrubím DN 500 do meliorační svodnice a odtud do toku Valová, dešťové vody z ostatních částí obce jsou odváděny kanalizačním sběrače DN 1200 do otevřeného příkopu a tím dále do toku Valová.
   Údaje o stávající splaškové a jednotné kanalizaci
   délka sítě DN 300 – 1200 7 280 m
   ČS Kralice
   výtlak DN 160 2 315 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období se předpokládá dostavba splaškové kanalizace DN 300 v délce 300 m a rekonstrukce stávající sítě v délce 450 m.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do r. 2025
   Rekonstrukce kanalizace: do r. 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 800,0 6 800,0

  Mapa