Krumsín - 7108_029_01_07520 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Krumsín

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK 7108_029_01_07520
  Kód obce 589667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0029.01 Krumsín 07520 75205
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krumsín leží v Olomouckém kraji, okrese Prostějov, na východním úpatí Drahanské vrchoviny, ve vzdálenosti 11 km od okresního města Prostějov a 2 km od rekreační oblasti Plumlovská přehrada v průměrné nadmořské výšce 312 m. Rok 1349 -první písemná zpráva o obci Krumsín. Charakter obce je průmyslově-zemědělský, je zde několik podnikatelů, ale většina zdejších obyvatel dojíždí za prací především do okresního města Prostějova. Obec Krumsín se rozprostírá na ploše 583 ha. V obci je evidováno okolo 116 podnikatelských subjektů. V obci nalezneme základní školu pro 1 – 5 ročník,, není zde však pošta ani zdravotní středisko. Obec je plynofikována, nemá však splaškovou kanalizaci a ani vodovod. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace bez napojení na ČOV.V obci žije v současnosti cca 632 obyvatel, do výhledu se uvažuje s mírným nárůstem na 650 obyvatel. Je zde zaznamenáván mírný rozvoj podnikatelské sféry a do výhledu se uvažuje s výstavbou vodovodu a kanalizace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 632 636 640 568 596 592 588
   přechodně bydlící 90 90 90 90 90 90 90
   celkem 722 726 730 658 686 682 678
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 540 536 532 528
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec nemá doposud vybudovaný vodovod. Obyvatelé obce a rekreanti jsou zásobováni z vlastních domovních studní a stávající studny obce před OÚ o vydatnosti 2,0 l/s-1 Současný stav není vyhovující, v některých studnách je výskyt dusičnanů, v jiných kolísavost vydatnosti zdroje. Obec uvažuje o vybudování veřejného vodovodu v obci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec plánuje výstavbu veřejného vodovodu. Zdrojem pitné vody bude VDJ Ohrozim 2 x 100 m3 s max. hladinou 353,80 m n. m., který je součástí vodovodu Pomoraví. Voda bude k obci přivedena z vodoměrné šachty v obci Soběsuky přivaděčem PE100 SDR 17 d110 x 6,6mm o celkové délce cca 1900 m. Dále bude výtlakem PE 100 SDR 11 d110 x 10 mm z čerpací stanice dopravována do VDJ Krumsín 2 x 100 m3 s max. hladinou 376,75 m n. m. Čerpací stanice bude mít výkon 6 l/s. Z nově vybudovaného vodojemu bude gravitačně zásobována celá obec pomocí vodovodních řadů PE 100 SDR 11 d110 x 10 mm o celkové délce cca 7560 m. Pro objekty v blízkosti vodojemu, které nebude možné zásobovat gravitačně, bude vybudována ATS o výkonu 4 l/s.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Na území obce Krumsína je uvažována stávající studna bývalého cukrovaru – vydatnost 4,0 l/s-1

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu: po roce 2016

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky bude ve VDJ Krumsín zásoba vody na dobu min. 1 dne. V případě delšího období bude zajištěno zásobení obce pomocí cisteren, případně zásobení balenou vodou.Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,20 m3/den a na další dny je to 9,60 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 341 358 532 550
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody převážně od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Krumsín je vybudována jednotná kanalizační síť DN 300 – 500, která je zaústěna na ČOV sestávající z objektu mechanického předčištění a soustavy tří biologických rybníků. Kanalizace v obci je rozdělena na 5 kanalizačních povodí, na kterých jsou vybudovány odlehčovací komory.
   Povrchové vody jsou do kanalizace zaústěny pomocí uličních vpustí nebo přes kanalizační šachty s mříží.
   Při průzkumu a měření provedeném v roce 2002 bylo zjištěno velké množství nánosů a poruch jak potrubí, tak i na revizních šachtách.
   Údaje o stávající kanalizaci:
   Celková délka kanalizační sítě: 7,75 km.
   ČOV (700 EO) – biologické rybníky 105,0 m3/d.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Krumsín bude vybudována nová splašková kanalizační síť DN 300, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré odpadní vody z obce. Veškeré splaškové OV budou přivedeny na stávající ČOV.
   Původní jednotná kanalizace bude po vybudování nové splaškové kanalizace vyčištěna a bude sloužit jako dešťová kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do melioračních svodnic.
   Údaje o nové splaškové kanalizaci:
   Celková délka nově budované kanalizační sítě: 6,36 km

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do roku 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 472,0 50 389,0 79 861,0

  Mapa