Radíkov - 7101_022_01_13775 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Radíkov

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK 7101_022_01_13775
  Kód obce 517275
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0022.01 Radíkov 13775 137758
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Radíkov je obcí, ležící 7,5 km severozápadně od Hranic v zázemí severomoravských Jeseníků. Výměra katastru je 705 ha v nadmořské výšce 506 m. Téměř polovinu katastru pokrývají lesy. První písemná zmínka o Radíkově je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším.
   Z podnikatelských aktivit je Radíkově stavební firma, autolakýrník, firma na zemní práce a provozovna bufetu na Kunzově. Další podnikatelské aktivity směřují do Hranic.
   Vodovod je v obci od r. 1976. Za vesnicí je přehradní nádrž, do které vtéká pravostranný přítok potoka Lukavce.
   V roce 2000 byl v obci spuštěn plyn. Mezi výhledové záležitosti patří zřízení čističky odpadních vod a rekonstrukce kanalizace. Radíkov je navržen na zařazení do Přírodního parku Oderské vrchy, protože jsou zde ideální podmínky k rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 143 147 150 152 156 162 167
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 143 147 150 152 156 162 167
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   133 137 140 140 144 150 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i ve správě obecního úřadu.
   Stávajícím přivaděčem ÚV Lhotka – Hranice, který je napájen ze systému Ostravského oblastního vodovodu je voda gravitačně vedena do akumulace v ÚV Lhotka. Z ČS v ÚV Lhotka výtlačným řadem z tvárné litiny DN 100, délky 1,7 km a PVC 100, délky 1,5 km voda přiváděna do VDJ Radíkov 1x50 m3 a odtud je gravitačním řadem pro zásobena obec Radíkov. Max. hladina ve vodojemu je 550,00 m n.m. Z vodojemu jde voda gravitačním potrubím do spotřebiště. V obci jsou dvě tlaková pásma. Redukce tlaku pro dolní pásmo se děje v redukční šachtě. Z ČS u VDJ Radíkov vede výtlačný řad PVC DN 100 do VDJ Středolesí. Na tomto řadu je odbočka pro napojení obce Uhřínov.Stáří a stav vodovodu: 1976, 2000 stav vodovodu odpovídá jeho stáří
   Materiál a profil hl.řadů: PVC 150, 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Radíkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Radíkov protéká Radíkovský potok.
   V obci hospodaří zemědělské družstvo (Drahotuše zemědělská a.s.).
   V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace, která byla vybudována před válkou z betonových trub DN 300 v celkové délce cca 1 150 m.
   Obyvatelé obce mají splaškové odpadní vody odvedeny do jímek k vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť z trub DN 250 - 300, pod obcí je pak navržena mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 200 EO..
   Celková pořizovací cena: 6 008 000 Kč

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: v průběhu řešeného období do roku 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 000,0 6 000,0

  Mapa