Mořice - 7108_033_01_09929 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Mořice

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK 7108_033_01_09929
  Kód obce 589721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0033.01 Mořice 09929 99295
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nejstarší zmínku o Mořicích obsahuje listina z 27. ledna 1238, Mořice jsou položeny ve výšce 206 metrů nad mořem. Obec leží na silnici I.třídy číslo E 47. Obec má plnou občanskou vybavenost a vybudovánu infrastrukturu. V obci je škola, mateřská školka, zdravotní středisko – detašované pracoviště, pošty, obec má vybudovánu kanalizaci, plynofikaci a další inženýrské sítě. V obci doposud není vybudována splašková kanalizace s napojením na ČOV, o její výstavbě se uvažuje do výhledu. Podnikatelská sféra se vyvíjí a v obci je již evidováno v současnosti 103 podnikatelských subjektů, bytová výstavba je individuální. S ohledem na dosavadní vývoj v počtu obyvatel se očekává nárůst obyvatel v této obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 471 471 470 533 579 625 671
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 481 481 480 543 589 635 681
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   244 244 244 480 521 563 604
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod Mořiice byl vybudován jako jeden celek skládající se z přívodního řadu od VDJ Koválovice a rozvodných řadů v obci Mořice. Rozvodné řad v obci jsou řešeny jako rozvodné sítě zaokruhované a částečně s koncovými větvemi. Vodovod Mořice patří k typu gravitačního vodovodu. Vodním zdrojem pro zásobování vodovodu je vodovodní přivaděč Kroměříž – Nezamyslice, který zásobuje jižní oblast okresu Prostějov. Přívodní řad, který navazuje na vodovodní přivaděč je z PVC DN 160, dl. 3 900 m a IPE dl. 12 m. Rozvodné řady v obci Mořice jsou provedeny z PVC DN 160 a DN 110, celkem délka rozvodných řadů je 3 557 m. V obci je provedeno celkem 82 vodovodních přípojek. Vodovod je v majetku obce, provozovatelem je V.H.P. Ivanovice, s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   SV Haná - pro obce Mořice, Pavlovice u Kojetína, Unčice, Tištín, Nezamyslice, Těšice a Dřevnovice – bude vybudováno napojení SV Haná na posilový zdroj - stávající vrt v obci Mořice (studna ve vlastnictví ZOD AGRISPOL Mořice) a snížení odběru vody z prameniště Kroměříž. Vodovodní řad je navržen z potrubí PE DN 63 v celkové délce 244 m. Pro zajištění úpravy vody ze zdroje je nezbytné nad vrtem vybudovat provozní objekt pro umístění technologie na úpravu vody a zabezpečení hygienické nezávadnosti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Je uvažováno s napojením SV Haná na posilový zdroj - stávající vrt v obci Mořice.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,4 m3/den a na další dny je to 7,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 580
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 300 – 600 v celkové délce 2 946 m. Do této kanalizace jsou kromě dešťových vod napojeny přepady ze septiků. Část obyvatelstva má jímky na vyvážení. Kanalizační síť má jediný výustní objekt do recipientu – říčky Haná, a to přes závěrečný úsek otevřeného koryta Mořického potoka. Na základě pasportizace obecní kanalizace byl úsek zatrubněného Mořického potoka přes intravilán obce evidován jako stoka.
   Majitelem a provozovatelem této kanalizace je obec.
   Při přívalových stavech způsobuje Mořický potok při zaústění do nekapacitního kanalizačního potrubí (zatrubnění) v obci určité zátopové problémy. V místě, kde se stáčí Mořický potok pod připravovanou dálnici směrem k Mořicím, je nutné provést přeložku Mořického potoka mimo obec, a to pomocí rovného koryta přímo do říčky Haná. Tímto řešením budou eliminovány veškeré problémy z extrémních přívalových dešťů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je nutná výstavba nových kanalizačních větví jednotné sítě, rekonstrukce a opravy na stávající kanalizaci. Na stávající kanalizaci je nutné provést nezbytné stavebně technické úpravy, tak aby byly splněny podmínky příslušných norem.
   Hlavní rekonstrukční výměnu představuje úprava na původním zatrubnění Mořického potoka, jenž po realizaci dálničního systému bude přeložen mimo intravilán obce, s přímou trasou do říčky Haná - podél nové silniční trasy.
   Odpadní vody budou svedeny na mechanicko – biologickou ČOV typu Flexidiblok (Ing. Jan Topol). Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do říčky Haná. Přebytečný kal bude využíván pro zemědělské účely.
   Údaje o projektované kanalizaci
   dostavba nových stok DN 300 –600 2 203 m
   rekonstrukce stáv. stok DN 300 – 600 1 500 m
   ČOV (670 EO) 87 m3/den

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do r. 2030
   Rekonstrukce kanalizace: do r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 22 600,0 22 600,0

  Mapa