Němčice nad Hanou - 7108_036_01_10304 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Němčice nad Hanou

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7108_036_01_10304
  Kód obce 589756
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0036.01 Němčice nad Hanou 10304 103047
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Němčice nad Hanou leží v jižní části Olomouckého kraje, v údolí na levém břehu řeky Hané v nadmořské výšce 204 metrů. První písemná zmínka o Němčicích se zachovala v nejstarších dochovaných diplomatických listinách z roku 1131. Roku 1960 se staly součástí okresu Prostějov a od roku 2001 kraje Olomouckého. Roku 1970 byly Němčice nad Hanou povýšeny na město a staly se centrem kulturního života, školství, zdravotních služeb, úřadů, obchodů a pracovních příležitostí pro jižní část okresu Prostějov. Město Němčice má vybudovánu plnou občanskou vybavenost, školu, školku, poštu zdravotní středisko a další občanskou vybavenost, rovněž v obci je vybudován plyn, vodovod a kanalizace s napojením na ČOV.
   Ve městě je rozvoj podnikatelské sféry, probíhá bytová individuelní výstavba.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 096 2 108 2 120 1 979 1 978 1 941 1 905
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 096 2 108 2 120 1 979 1 978 1 941 1 905
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 650 1 675 1 700 1 939 1 938 1 902 1 867
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudován vodovod, který je v majetku města Němčice nad Hanou, provozovatelem vodovodu je společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Vodovod je napojen na SV Kojetín (VaK Přerov,a.s. ), kde je z vodojemu Polkovice 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. (v majetku VaK Přerov, a.s. ) přívodním řadem AZC DN 250, délky 1 239 m přivedena voda do dělící šachty u obce Tvorovice a odtud je řadem PVC DN 100 vedena voda pro obec Tvorovice a dále je vedena voda přivaděčem z AZC DN 250 do VDJ Němčice 2 x 250 m3. Z VDJ Němčice do města Němčice je přívod AZC DN 200 do rozvodné sítě v obci. Tyto rozvodné sítě jsou z PVC DN 90 – DN 200 o celkové délce 7 145 m. Dále z dělící šachty je veden další řad z AZC DN 250, délky 930 m, přivaděč je v majetku VAK Přerov. Voda je převzatá od VaK Přerov, a.s. pro V.H.P.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výstavba vodovodního řadu v délce 124 m (PVC DN 63), kanalizační stoky v délce 94 m (PVC DN 250) a výtlaku v délce 33 m (LPE DN 63) v ulici Mlýnská. Dostavba chybějícího vodovodního řadu v délce 286 m (PVC DN 80) v ulici Okružní.
   Ve výhledu se plánuje rozšíření vodovodního řadu v lokalitách po bývalém cukrovaru a za ulicí Šafaříkova, kde je plánovaná výstavba RD a podnikatelských aktivit dle ÚP města. Celková délka nových vodovodů cca 1500 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Němčice nad Hanou zvažuje město vybudovat nový vlastní zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu je závislé od projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 10,5 m3/den a na další dny je to 31,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 750 1 755 1 760 1 939 1 938 1 902 1 867
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť ukončená ČOV. Jedná se o mechanicko biologickou ČOV pro 3 500 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Lučního potoka.
   Provozovatelem kanalizační sítě i ČOV je V.H.P. Ivanovice na Hané.
   Na kanalizační síť Němčice jsou napojeny výtlakem odpadní vody z obce Vrchoslavice.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka sítě DN 200 – 1400 15 972 m
   ČS 4 ks
   ČOV (3 500 EO) 420 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je zcela odkanalizována v návrhovém období se plánuje rozšíření kanalizace v lokalitách po bývalém cukrovaru a za ulicí Šafaříkova, kde je plánovaná výstavba RD a podnikatelských aktivit dle ÚP města. Celková délka nové kanalizace cca 1200 m.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace je závislé od projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 000,0 7 200,0 12 200,0

  Mapa