Ohrozim - 7108_040_01_10936 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ohrozim

  Číslo obce PRVKUK 0040
  Kód obce PRVKUK 7108_040_01_10936
  Kód obce 589802
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0040.01 Ohrozim 10936 109363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ohrozim je malou obcí rozprostírající se 7 km západně od Prostějova v nadmořské výšce 305 m. První zmínka o obci je datována z roku 1131. Jde o obec, která nemá v občanské vybavenosti ani školu, pouze mateřskou školku. Nemá vlastní poštu, či zdravotnické zařízení.
   V obci rovněž není vybudovaná splašková kanalizace, je zde jen dešťová kanalizace bez napojení na ČOV.
   Obec má vybudován vodovod a obec je plynofikována.
   V obci je rozvoj podnikatelské sféry, v současnosti je evidováno 65 podnikatelských subjektů. Výstavba domů jen individuální. Očekává se setrvalý stav v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 436 438 440 469 488 506 524
   přechodně bydlící 0 8 15 15 15 15 15
   celkem 436 446 455 484 503 521 539
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 260 300 422 439 455 472
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod. Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí vodovodu Pomoraví, provozovatelem INSTA CZ, s.r.o. Vodovod je napojen na vodovod Pomoraví, SV Prostějov. Vodovod je napojen ve vodoměrné šachtě Domamyslice, odtud je přes ZČS Mostkovice dopravena voda do VDJ Mostkovice 2 x 500 m3, max.hl. 310,50 m n.m. a z VDJ Mostkovice pomocí ATS (ve vodojemu ) je dopravena výtlačným řadem PVC DN 80, délky 1 890 m přes vzdušníkovou šachtu zásobovacím řadem PVC DN 100, délky 693 m do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť v obci je z PVC DN 80 – 100, celkové délky 2 920 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ohrozim není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod,který e napojen na Vodovod Pomoraví. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,18 m3/den a na další dny je to 6,54 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 425
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována pouze stávající dešťová kanalizace DN 250 – 400, která je napojena do místní vodoteče.
   Do kanalizace je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období bude v obci vybudována kanalizace. Je navrženo v obci Ohrozim vybudovat odddílnou splaškovou gravitační kanalizaci DN 300 v délce 3752 m zakončenou obecní ČOV. Z části obce budou odpadní vody přečerpávány výtlakem DN 100 v délce 466 m.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + čerpací stanice: V průběhu řešeného období do roku 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa