Pavlovice u Kojetína - 7108_045_01_11856 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Pavlovice u Kojetína

  Číslo obce PRVKUK 0045
  Kód obce PRVKUK 7108_045_01_11856
  Kód obce 557196
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0045.01 Pavlovice u Kojetína 11856 118567
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nejstarší zpráva o Pavlovicích je z roku 1329, Panský dvůr pavlovský byl v roce 1785 rozdělen a na jeho místě založena nová osada. Pavlovice u Kojetíne se nacházejí 20 km jihojihovýchodně od Prostějova.Obec se spolu s místní částí obcí Unčice rozprostírá na celkem 522 ha. V obci nalezneme poštu, škola již zde není, tak jako zde nenalezneme zdravotní středisko. Obec má vybudován vodovod a plyn, kanalizace vybudována zatím není. V obci je zaznamenán pouze individuální rozvoj podnikatelské sféry, v obci je evidováno 7 podnikatelských subjektů. Z hlediska vývoje počtu bydlících obyvatel se očekává setrvalý stav až mírný pokles obyvatel v obci. V obci je evidováno 80 obyvatel s dočasným pobytem – rekreantů žijících v rekreačních obydlích a chatách na území obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 224 222 220 169 169 160 151
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 304 302 300 249 249 240 231
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 185 185 224 224 216 208
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod Pavlovice – Unčice byl vybudován jako jeden celek skládající se z přívodního řadu od VDJ Srbce 2 x 150 m3 a rozvodných řadů v obcích Pavlovice u Kojetína a Unčice. Rozvodné řady jsou v obou obcích řešeny jako rozvodná síť zaokruhovaná a částečně s koncovými větvemi. Zdrojem vody je VDJ Srbce (zásobování vodojemu vodou je z vodovodního přivaděče Kroměříž – Nezamyslice ), přívodním řadem je voda dopravována samospádem do Unčic, kde je umístěna vodoměrná šachta, z této jsou napojeny rozvodné řady pro obce Unčice a Pavlovice u Kojetína.Ve vodoměrné šachtě je umístěn i regulační ventil ke snížení tlaku.Vodovod Pavlovice – Unčice patří k typu gravitačního vodovodu.Přívodní řad, který je napojen na VDJ Srbce je z PVC DN 160 a má celkovou délku 1 982 m. (776 m do obce Unčice a 1 206 m do obce Pavlovice.)
   Rozvodné řady v obci Pavlovice u Kojetína jsou z PVC DN 90 – DN 110, celkové délky 2 048 m. (575 m v obci Unčice a 1 473 v obci Pavlovice) Celkem je v obou obcích 88 vodoměrných přípojek. Provozovatelem vodovodu je V.H.P.Ivanovice na Hané, s.r.o., vlastníkem vodovodu je obec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Pavlovice u Kojetín a Unčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,2 m3/den a na další dny je to 3,6 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 208
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Pavlovice u Kojetína je vybudována stávající jednotná kanalizace DN 250 – 400, která je napojena do místní vodoteče.
   Do kanalizace je po předchozím předčištění v septicích napojena část obyvatel, ostatní mají odpadní vody odváděny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období bude v obci vybudována nová kanalizační síť, která se bude skládat z nové splaškové kanalizace, která odvede splaškovou vodu pod obě části obce, kde jsou na břehu místní vodoteče navrženy dvě malé balené ČOV (zvlášť pro Unčice a zvlášť pro Pavlovice. Stávající kanalizační síť bude rekonstruována a bude sloužit k odvodu dešťových vod do místních vodotečí.
   V Pavlovicích u Kojetína bude nová splašková kanalizace ve větší míře gravitační splaškovou kanalizaci o celkové délce 2564 m, vyrobena z PP trub o DN 250. Ve dvou místech kvůli nepříznivému sklonu terénu budou vybudovány 2 malé čerpací stanice, které budou čerpat splaškovou vodu výtlačným potrubím o DN 100 o celkové délce 84 m.
   ČOV Pavlovice u Kojetína bude mít kapacitu 200 EO.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: v průběhu řešeného období do r. 2030 dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 17 970,0 17 970,0

  Mapa